РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА

ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ е профилирана правна кантора, която повече от 30 г. успешно развива  дейността си в областта на търговските марки и патентното право. Като силен нематериален актив на съвременното търговско дружество, създаването и поддържането на нова фирмена марка е свързано с множество процедури, като: подготвяне на различни видове търговски документи, квалифицирани консултации, договори, лицензии, компетентно процесуално съдебно и извънсъдебно представителство по всички производства пред Патентно ведомство на Р. България, Европейското ведомство за марки и дизайни (EUIPО), както  и международното бюро към Световната организация по Интелектуална собственост (WIPO).

ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ осъществява квалифицирана и надеждна процесуална защита по граждански и административни дела свързани с търговски марки и всички останали обекти на И.С.                                                                                                                                                              

 Адвокат инженер Йонко Пенчев, е лицензиран представител по индустриална собственост, рег.№ 297, с  дългогодишен опит, като патентен специалист, вещо лице и съдебен защитник пред всички национални, европейски и международни служби и ведомства, по въпросите касаещи нарушения и защита на фирмените и търговски марки, както и за всички  други обекти на интелектуалната собственост (И.С.).

Определение за търговска марка дава чл.9 от ЗМГО, според който марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на другите лица на пазара и може да бъде представен графично, което позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Законодателя е посочил, че такива знаци могат да бъдат: думи, имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или различни комбинации от тях.

В търговския оборот съществуват няколко различни видове марки. По-основните от тях са: словни, комбинирани, звукови, триизмерни (обемни), холограмни и др. Правото върху марка се придобива чрез нейната регистрация в съответното национално (П.В.), европейско (EUIPO) или международно ведомство (WIPO). Това право се признава считано от приоритетната дата на подаване на заявката.                                                                                                                                                 

Националните търговски марки се регистрират от българското Патентно ведомство.                

Европейските марки (EUTM – CTM) се регистрират от Службата на Е.С. по интелектуална собственост – EUIPO.                                                                                                                                                                             

Международните марки (ROMARIN) се регистрират от Световната организация по интелектуална собственост – WIPO.

•Правото върху марката се придобива чрез регистрация, считано от датата на заявяване. Това е изключително право и то принадлежи на първия заявител. 

•Не се регистрира марка, която: няма отличителни белези; марка, която се състои от знаци или означения, станали обичайни за страната; марка, която се състои от от знаци, указващи различни характеристики или географския произход на стоките и услугите; марка, която противоречи на обществения ред и нрави; марка, която може да заблуди потребителя по отношение естеството, качеството или географския произход на стоките и услугите; марка, която се състои от или включва герба, знамето, символи, ордени, медали на Р.България и символи и наименования на държави или международни междуправителствени организации, официални знаци и клейма за контрол и гаранция; наименованието или изображението на български исторически или културни паметници без съгласието на съответния компетентен орган; марка, която се състои от или съдържа религиозни символи или техни еквиваленти, известни в Р. България.

 Правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.  При съвместно притежание правото върху марка се прехвърля с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго. Прехвърлянето се вписва в Държавния регистър по молба на една от страните, към която се прилага документ за прехвърляне. На новия притежател се издава удостоверение.

Притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма.

•Не се регистрира марка, идентична с по-ранна марка за идентични стоки или услуги; марка, която е сходна с по-ранна марка без съгласието на собственика на по-ранната марка; марка, която се състои от регистрирано географско означание или негови производни; марка идентична или сходна с по-ранна марка, когато по-ранната марка се ползва с известност в Р.България.

•Регистрацията на марката може да бъде отменена, ако в срок от пет години притежателят не е започнал реалното използване на марката в РБългария или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години и не е съществувала основателна причина за неизползването й.

•Срокът на действие на марката е десет години от датата на заявяване, като този срок може да бъде подновяван неограничено за следващи периоди от десет години.

•Действието на регистрацията на марка се прекратява с :

•изтичане на десетгодишния срок  ( безподновяване );

•с отказ на притежателя на  правото  върху  нея;

•прекратяване на юридическото лице-притежател без правоприемство.

•Регистрацията на марка се отменя по искане на заинтересовано лице, когато:

•марката не е била използвана в продължение на 5 (пет) последователни години;

• марката е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистрирана (загуба на отличителност);

• използването на марката по начин, който въвежда в заблуждение потребителите.                  

Процедурата по национална регистрация на търговска марка в Патентното ведомство на Р. България съдържа няколко етапа: подаване на заявка; формална експертиза; проверка за наличие на абсолютните основания за отказ по чл. 11 от ЗМГО; публикация; евентуални опозиции (на база относителните основания за отказ по чл. 12 от ЗМГО) или възражения от трети заинтересовани лица, срещу регистрацията търговска марка; решение за регистрация и издаване на защитен документ (свидетелство). След публикуването  на заявката за марка в официалния бюлетин на Патентно ведомство, започва да тече 3 мес. опозиционен период. Всяка национална, европейска или международна регистрация на търговска марка е за точно фиксиран срок, който е 10 г. Този срок може да бъде подновяван без ограничения във времето (за разлика от другите обекти на И.С.) за нови периоди по 10 г., което става след своевременното заплащане на дължимите държавни такси.

Според чл.13 от ЗМГО, съдържанието на изключителното право върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който е идентичен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана,

Каква правилна стратегия да изберете, за да регистрирате и използвате успешно вашите търговски марки ?

На този актуален въпрос може да ви отговори екипът на ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ, който осигурява квалифицирано и надеждно професионално консултиране по всички възникнали и бъдещи проблеми във връзка с различните аспекти на вашата маркетингова политика включваща използването на най-важните обекти на И.С., каквито са търговските марки. Всяка една  национална, европейска или международна регистрация на търговска марка, трябва да бъде съобразена с нормативните специфики и изисквания съответно на българското, европейското и международното право. Нашите експерти имат дългогодишен  опит по казуси свързани със защитата на правата на маркопритежателите пред Патентно ведомство, КЗК, следствие, прокуратура и граждански и административни съдилища на територията на Р. България.

Процесуално представителство и защита по възникнали спорове свързани с регистрацията и упражняване на правата върху действащи търговски марки

ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ предоставя адвокатска защита относно права свързани с регистрираните ваши търговски марки в различните административни и наказателни производства по реда на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Наказателния кодекс (НК) и съответните европейски регламенти, които включват: искове за заличаване или отмяна, опозиции, възражения, използване на имитации, прехвърляне,  доказване на използване, особени видове защита.  При необходимост от специализирана патентно-правна помощ, не се колебайте да се свържете с кантората на ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ. Ние сме на ваше разположение за съдействие.

Патентно бюро Пловдив