РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ (П.Д.)

Повече от три десетилетия ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ е посветило дейността си в защита на обектите на индустриалната собственост (И.С.). Тази дейност се реализира в няколко основни направления, които включват и индивидуално консултиране, подготвяне на национални, европейски и международни заявки за регистрация на Промишлени дизайни   (П.Д.).  Нашият екип включва високо квалифицирани патентни адвокати, вписани в регистъра на професионалните представителите към Патентно ведомство на Република България и Европейското патентно ведомство.

Оказваме пълно съдействие и процесуална защита пред национални съдебни инстанции, арбитражни органи и КЗК по дела относно нарушаване права върху всички обекти на И.С. включително и  Промишлени дизайни (П.Д.).  В това отношение имаме изградени дългогодишни традиции с много български и чуждестранни служебни партньори и клиенти.

Според чл.3. от ЗПД, Промишлен дизайн (П.Д.) е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.  Под продукт трябва да се разбира всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.
Съгласно чл.10 от ЗПД, изключителното право върху национален Промишления дизайн (П.Д.) се придобива чрез неговата регистрация в Патентното ведомство на Р. България.

Чл. 11 от ЗПД формулира основните нормативни изисквания за регистрацията на Промишлен дизайн (П.Д.) – новост  и оригиналност. 
Същия член класифицира и тези обекти, които не са регистрабилни, като Промишлени дизайни (П.Д.):
Противоречащи на обществения ред или на добрите нрави;

  • Чиито особености са обусловени единствено от техническата функция на продукта;
  • Чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е включен или към който е приложен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около или срещу друг продукт така, че и двата продукта да изпълняват функциите си, с изключение на дизайн, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система.
    Обхватът на юридическата закрила на Промишлените дизайни (П.Д.) се определя от техните изображения, с които са регистрирани в заявлението.
    Стандартния срок на закрила (регистрация) на Промишлените дизайни (П.Д.) е 10 г., който започва да тече от приоритетната дата на подаване на заявката в Патентното ведомство.  Този срок може, според закона, да бъде подновяван до 3 пъти, всеки от които с продължителност 5 г. Така максималният срок на действие на Промишления дизайн (П.Д.) може да достигне 25 г. Това е осъществимо само при навременно заплащане на дължимите такси за всеки нов период на подновяване.  Важно е да се отбележи, че всички регистрации на обекти на Индустриалната собственост (И.С.), каквито са и Промишлените дизайни (П.Д.), имат както строго териториален, така и точно  времеви характер.

Съгласно чл.18. от ЗПД, обхватът на правната закрила се определя от изображението, съответно от изображенията на регистрирания дизайн и се разпростира върху всеки дизайн, който не създава у информирания потребител различно цялостно възприятие.

Според чл.19 от ЗПД, изключителното право върху регистриран Промишлен дизайн (П.Д.) включва: правото на притежателя му го използва, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на получената закрила.  Закона регламентира, че използването на Промишлен дизайн (П.Д.) включва: производството, предлагането и излагането на пазара или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила, както и внос, износ или съхраняване на същия продукт за тези цели. Правото има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикуване на регистрацията на Промишления дизайн (П.Д.).

Национална регистрация.

Според чл.16 от ЗПД, правото на заявяване на Промишлен дизайн (П.Д.) принадлежи на автора или при определени условия на неговия правоприемник. Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява съвместно. За приоритетна дата на входиране на заявката се счита датата на получаване в Патентното ведомство на минимално изискуемият обем коректно попълнени документи, които включват: 
искането за регистрация на Промишлен дизайн (П.Д.); името и адреса на заявителя (Ф.Л. или Ю.Л.); името и адреса на автора (при положение, че се различава от първия); 
броя на Промишлените дизайни (при множествени заявки); ако е необходимо и посочване на продуктите, в които е включен или към, които е приложен промишленият дизайн (П.Д.); клас според Локарнската класификация; качествени изображения на дизайните (могат да бъдат, както графични, така и фотографски). При необходимост, е възможно в една обща (множествена) заявка да бъдат включени няколко Промишлени  дизайни (П.Д.). ЗПД поставя изискването за такива множествени заявки продуктите, които са включени в тях, да се отнасят за дизайни, които се намират в един и същи клас на международната класификация от Локарно или да  задължително да принадлежат към един и същи комплект или композиция. При искане за регистрация на Промишлени дизайни (П.Д.), които се явяват орнаменти, такова условие не съществува.  Всички документи пред Патентното ведомство се представят на български език.  Когато са представени на друг език, датата на подаване се запазва, ако в 2 мес. срок от тази дата те бъдат представени на български език.
Всяка заявка за Промишлен дизайн (П.Д.), успешно преминала през първоначалния етап на формална експертиза, се прави публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство. В двумесечен срок се извършва експертиза дали заявеният Промишлен дизайн (П.Д.) е дизайн по смисъла на чл.3 от ЗПД, както и дали обекта на дизайна не е изключен от закрила съгласно чл.11(2),т.1 от ЗПД. При констатирани нередност от различен характер, Патентното ведомство

уведомява заявителя, или неговия представител, като дава съответния срок за тяхното отстраняване. 

•Регистрация за промишлен дизайн се придобива за дизайн, който е нов и оригинален.

•Дизайнът е нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света.

•Дизайнът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация или когато се претендира за приоритет преди датата на приоритета.

• Не се регистрира дизайн, който противоречи на обществения ред или добрите нрави; дизайн, чийто особености са обусловени единствено от техническите или функционалните характеристики на продукта; дизайн, чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е включен или приложен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около или срещу друг продукт така, че и двата продукта да изпълняват функциите си.

•Прехвърляне  на  правото  върху  дизайн: При притежаване на правото върху дизайн от две или повече лица то се прехвърля с писменото съгласие на всички съпритежатели.  

•Притежателят на правото върху дизайн може да разреши използването на дизайна с лицензионен договор. Разрешение за използването на дизайн, който е съвместно притежание на две или повече лица, се дава с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго. При множествена заявка правото на използване може да се предоставя по отношение на всички дизайни или на някои от тях.

•Срокът на действие на регистриран промишлен дизайн е десет години от датата на подаване на заявката, като регистрацията може да се подновява за три последователни периода от по пет години.

•Обхватът на правна закрила се определя от:  

изображението, съответно от изображенията на регистриран дизайн и включва всеки дизайн, който не създава у потребителите различно цялостно възприятие.

•Действието на регистрацията се прекратява с :

•изтичането на срока, с отказа на притежателя,

• прекратяване юридическото лице – притежател на дизайна без правоприемство.

*  Регистрацията се заличава частично или напълно по искане на трети лица или служебно от Патентното ведомство, ако е извършена незаконосъобразно.

•Отделът по споровете в Патентното ведомство разглежда:

•жалби срещу решения за отказ на регистрация

•жалби срещу решения за прекратяване на производството, подадени в тримесечен срок и

• искания за заличаване, които могат да бъдат подавани през целия срок на действие на регистрацията.

•Всяко заинтересовано лице може да предяви иск за установяване на преждеползване.

•Физически и юридически лица, имащи местожителство или реално съществуващо и действащо предприятие в Р.България могат да подават международни заявки по реда на Хагската спогодба.

•Законът предвижда и мерки за граничен контрол и административнонаказателна отговорност при нарушение правото на регистриран дизайн.

ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ осигурява надеждна компетентна  адвокатска защита на всички права свързани с вашите обекти на Индустриална собственост (И.С.), включително и такива върху Промишлени дизайни (П.Д.). Оказваме пълно съдействие на всички нива по  административни или наказателни производства пред Патентното ведомство и гражданските съдилища. Нашата патентно-правна помощ по искови дела може да окаже неоценим принос в стремежа за защита на вашите законни интереси  и права върху Промишлените дизайни (П.Д.). Високо мотивирания и подготвен екип от експерти на ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ винаги е на ваше разположение за решаване на всички възникнали проблеми свързани с регистрацията и опазването на всички обекти на Индустриалната собственост (И.С.). При възникнали трудности по някои от процедурите пред „Патентното ведомство“,  не се колебайте да се свържете с нас.

Патентно бюро Пловдив