РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ

Процедура по регистрация на Полезен модел (П.М.)  в Патентното ведомство на Република България

Нормативната  протекция на полезен модел се осигурява посредством регистрацията му в българското Патентното ведомство.  Полезният модел се отнася до техническите аспекти на  определено изобретение, които отговарят на основните изисквания за новост, промишлена приложимост и изобретателска стъпка.

Законовата защита предоставена чрез регистрацията на полезния модел се отнася до изобретения от всички области на промишлеността и техниката. Такива са: машини; механизми; устройства; електронни компоненти; апарати. Изключени от защита са методите (процеси), химични съединения, както и тяхното използване.  Регистрацията на Полезен модел (П.М.) е евтин и чувствително по-ускорен процес. Това се дължи на обстоятелството, че ведомството не извършва експертиза на критериите за регистрабилност (патентоспособност), които са: новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост.  Когато отговаря на изискванията за формална редовност посочени в ЗПРПМ, заявеният Полезен модел (П.М.) директно се регистрира. Възприет е подход, който осигурява възможности процедурата по регистрация на Полезен модел (П.М.) в Патентното ведомство да отнеме само няколко месеца.                                                                                                

При първоначално подадена заявка за  патент за изобретение, възможно е  в по-късен етап, по желание на заявителя,  да бъде трансформирана в заявка за регистрация на Полезен модел (П.М.) при изпълнение на задължителните условия посочени в ЗПРПМ.  Освен това съществува и опцията за заявителите, които могат да подават едновременно национални заявки за Полезния модел (П.М.) и за патент за същото изобретение.

В такива случай, когато за един и същ обект на И.С. едновременно се издава  национален патент за изобретение и се прави регистрация, като Полезен модел (П.М.), закона постановява, че разпореждането с някое от тези права се счита и за разпореждане с другото. Съществуват сходни  разпоредби допускащи прилагане на подобни трансформации  в някои  по-специфични случаи на подадени РСТ заяки или такива за европейски патенти. В случайте, когато патентования обект притежава и други уникални качества (например естетическо формоизграждане), които подлежат на допълнителна защита, то е възможно да се подаде заявка за регистрация, като промишлен дизайн.

Права предоставяни от регистрацията на Полезен модел (П.М.) в Република България

Регистрацията на Полезния модел (П.М.) предоставя на притежателя абсолютни права, съгласно ЗПРПМ. Те са еднакви, както тези при издаване на патент за изобретение, а именно: да се разпорежда с него на територията на Р. България,  както и да забрани на трети лица да го използват без негово разрешение. Забраната  за използване включва всички дейности, които се извършват в производствената сфера и търговския оборот – производството, съхраняване, предлагане за продажба, внос или износ и др. с предмета на регистрирания Полезен модел (П.М.).

Териториално действие и срок на регистрацията на Полезните модели (П.М.)

Регистрацията на полезен модел има максимално действие 10 години от приоритетната дата на подаване на заявката в патентното ведомство. Този срок може да бъде постигнат при условие, че годишните такси за подновяване са били заплащани винаги навреме. При необходимост и желание на заявителите, срока на действие на регистрираният Полезен модел (П.М.) може да бъде редуциран до по-къс. Регистрацията на Полезните модели се извършва само за територията на Р. България.

Лица, които могат да подават заявки за регистрация на Полезен модел (П.М.)

В Патентното ведомство на Р. България, заявки за регистрацията на Полезни модели (П.М.) могат да бъдат подавани без ограничения от месни, български юридически лица (Ю.Л.) и физически лица (Ф.Л.), както и чуждестранни юридически и физически лица, произхождащи от страни членки на международни договори, в които Р. България е страна. Такива се явяват  Парижката Конвенция  или Световната Търговска Организация . Чуждестранните заявители нямащи седалище или постоянен адрес в Р. България, могат да извършват действия пред българското Патентното ведомство (П.В.) единствено чрез упълномощен патентен адвокат или представител по индустриална собственост.

За българските заявители на Полезни модели (П.М.), също се препоръчва да се консултират с правоспособен патентен адвокат или представител по Индустриална собственост, при подаване на документите за процедурите пред Патентното ведомство въпреки, че те не са задължени да го правят. Тези специалисти могат най-добре да изготвят описанието на изобретението и патентните претенции, както и да водят пред ведомството процедурата по регистрация на Полезния модел (П.М.) по най-надеждния и в съответствие със закона начин.  При подаване на заявка за регистрация на Полезен модел (П.М.) в чужбина, българските заявители са задължени за същия обект първо да са подали заявка за патент за изобретение или такава за регистрация на Полезен модел (П.М.) в българското Патентно ведомство.

Процедурата по регистрация на Полезни модели (П.М.) е значително опростена в сравнение с тези за издаване на патенти. Но, неизпълнението на някое от основните нормативни изисквания, както и на определените срокове, крият рискове от неизгодни последствия, като отхвърляне на заявката или загубата на Полезния модел (П.М.)

Какво съдействие можем да ви окажем

Като правоспособни български патентни адвокати и представители по Индустриална собственост, нашият екип е съставен от високо квалифицирани специалисти в различни области на науката и техниката, притежаващи многогодишен професионален опит и профилиране. Поради тези причини,  бихме могли да осигурим високо и ефективно консултиране свързано с всички аспекти на различните процедури и професионално представителство по отношение на производствата по регистрация на Полезни модели (П.М.) пред Патентното ведомство на Р. Бъргария.

Вече повече от 30 г. Патентно Бюро – Пловдив, предоставя професионално и експертно съдействие в областта на Индустриалната собственост и по-конкретно във връзка с патенти за изобретения и Полезни модели (П.М.). Като се стремим да осигурим на нашите клиенти най-удачната и качествена нормативна форма за защита на своите изобретения.  Посредством регистрацията на Полезни модели (П.М.) отговарящи най-пълно на търсените бъдещи приоритети и цели, нашият стремеж е  целеният краен резултат да бъде юридически и технически ефективен, като средство за защита от нелоялна конкуренция.                                                                                                                  

Симбиозата, която сме постигнали  между натрупания професионален опит, висока квалификация, като европейски патентни представители и адвокати от една страна, както и изпълнявайки високите критерии по изготвянето на точни и надеждни патентни описания и патентни претенции, от друга страна е гаранция за  успешно регистриране на Полезен модел (П.М.) в Патентното ведомство на Р. България. Това гарантира надеждна търговска реализация на Полезния модел (П.М.) и осигурява  предимство пред останалите конкуренти на пазара. Залагайки на тясното сътрудничество и комуникация с изобретателите, и разполагайки с широки технически и правни  познания, като инженери и патентни адвокати, ние постигаме винаги отлични резултати при защитата на обектите на Индустриална собственост за нашите клиенти.

Патентно бюро Пловдив