ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА МАРКА

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА МАРКА  (EUTM)

  • Подаване на заявка за марка на ЕС

Заявката за европейска марка съдържа: искането за регистрация на  СТМ; данните на заявителя; репродукция на изображението, за което ще се иска регистрация; претендирания списък на класовете на стоките и / или услугите; документ за платени такси при подаване на заявката, които се формират на базата на вида на марката и броя на посочените класове.

  • Проверка на формална допустимост на заявката

На този етап се проверяват дали са изпълнени изискванията за определяне на приоритетна дата (на подаване).  Прави се проверка за формална допустимост на заявката за европейска търговска марка (EUTM), включваща по-съществените аспекти от съдържанието на заявката; заплащането на дължимата такса за заявяване на марка на ЕС (EUТМ); назначаване на представител (европейски адвокат по ТМ); актуален списък на стоките и/ или услугите. Абсолютните основания за отказ изследват специално възможностите подаденият знак дали ще може да изпълнява функциите на търговска марка. На този етап от производството, експертизата може да се противопостави на някои от посочените стоки и/ или услуги, както и на самия знак. Могат да се поискат корекции или ограничаване на част от посочените в списъка стоки и/ или услуги. Тези изисквания към констатираните недостатъци в заявката могат да удължат процедурата по регистрация на EUTM за известен период от време.

Публикуване на заявката за европейска марка (EUTM) и начало на периода за опозиция

При публикуването на всяка една заявка за регистрация на марка на ЕС (EUTM) се посочва претендираното изображение за марка на ЕС, както и списъка на стоките и/ или услугите.

В тримесечен срок от датата на публикация на заявката за европейска търговска марка (EUTM), всяко лице има възможност за подаване на възражение срещу нейната регистрация, на база на абсолютните основания. Освен това, през същия тримесечен срок, притежателите на по-ранни права (с по-ранна приоритетна дата) върху заявени или регистрирани търговски марки, действащи някъде на територията на ЕС, също могат по тяхна преценка, на базата на относителните основания за отказ в регламента, да се противопоставят на регистрацията на заявената марка за всички или за част от посочените стоки и/ или услуги. Всичко това става в т. нар. период за опозиция, който е винаги три месеца и не може да бъде променян. Обърнете внимание, че задължението за следене и подаване на опозиции срещу регистрацията на заявени търговски марки на ЕС, за които се счита, че са идентични или с  висока степен на сходство спрямо по-ранни  заявени и/ или регистрирани търговски марки, изцяло лежи върху притежателите на тези по-ранни права. Европейското ведомство за марки (EUIPO) не е задължено да извършва проверовъчна експертиза за наличието на такива основания.

  •  Край на опозиционния период

Периодът за подаване на опозиции (предварителни възражения срещу регистрацията) е три месеца от публикуването на заявката за търговска марка на ЕС (EUTM). При положение, че не са подадени никакви опозиции срещу регистрацията на посочената заявка за европейска марка (EUTM), заявката се счита за регистрабилна и е допустима. Обърнете внимание, че в случаите, когато има подадени предварителни възражения или опозиции, срокът на процедурата по регистрация може да бъде допълнително удължен с около 1-2 години.

  •  Регистриране на европейска търговска марка (EUTM) и издаване на защитен документ

Когато европейската търговска марка (EUTM) се регистрира, се прави втора публикация и вписване в регистъра на марките на ЕС към Европейското ведомство по марки и дизайни – EUIPO. Издава се сертификат за регистрация на притежателят на европейската търговска марка (EUТМ). Правата върху марка на ЕС (EUТМ) се придобиват за срок от 10 години,  който срок започва да тече винаги от датата на подаването (приоритетната дата) на заявката.

  • Задължение за използване на вече регистрирана европейска търговска марка  (EUTM)

Успешното приключване на процедурата по регистрация на  европейска търговска марка (EUTM) не слага край на нейната защита.  Неизползваните европейски марки EUTM) понякога могат да се превърнат в допълнителна пречка за регистрирането на по-късно подадени търговски марки на ЕС (EUTM).  Поради тази причина се налага необходимостта да бъде предвидено и регламентирано задължението за използване на всяка една вече регистрираната европейска марка (EUTM). В същото време на притежателите на вече действащи европейски търговски марки (EUTM) се предоставя т.нар. гратисен период след тяхната регистрация, преди да се задейства задължението за тяхното използване. Регламента за търговските марки на ЕС (EUTM)  постановява, че ако в петгодишен срок от регистрацията на  европейска марка, притежателят й не е започнал реалното й използване в търговския оборот в рамките на  Европейския Съюз, по отношение на стоките и/ или услугите, за които тя е регистрирана, както и ако такова използване е било преустановено за непрекъснат период от пет години, то регистрацията на марката на ЕС може да бъде отменена по искане на всяко заинтересовано лице, освен обаче ако не съществуват основателни причини за нейното неизползване.  Следователно, след изтичане на посочения 5 годишен срок, определен в Регламента, защитата на европейската търговска марка (EUТМ),  може да се сведе на практика до стоките  и/ или услугите, за които е доказано, че тя реално е била използвана.  По отношение на останалите стоки и/ или услуги, за които търговската марка е била регистрирана, но на практика не е доказано нейното използване по отношение на тях, те могат да бъдат изключени от обема на защита, тъй като нямат валидно основание да продължат да присъстват в изключителните права на търговската марка на ЕС (EUTM). Това ограничение не се осъществява служебно от ведомството, а само на  база оспорване (с исково производство) от трети заинтересовани страни, обикновено заявители на по-късни марки.

  • Наблюдение на регистрирана европейска търговска марка (EUTM) и нейната защита

С Регистрацията на марката на ЕС (EUTM) не приключва ангажимента по защитата й за притежателя.  Собствениците на европейски марки (EUTM) е необходимо да предприемат последващи действия по охраната им, произтичащи от изключителните им права. Това е така, защото те не се прилагат служебно от ведомството или правоохранителните ограни спрямо нарушителите. Ето защо, използването в търговския оборот или опитите за регистриране, на идентични или такива с висока степен на сходство търговски марки от различни конкуренти в бранша, е необходимо постоянно да бъдат наблюдавани и своевременно противопоставяни, за да може да се избегне накърняването на имиджа и евентуални финансови загуби. Наблюдаването на регистрирана и действаща европейска  търговска марка (EUTM) и предприемането на своевременни и адекватни мерки за нейната охрана, спестяват средства и време, които са вложени в изграждането на имиджа на търговската марка на ЕС (EUTM) на съответния пазар.

  • Подновяване срока на регистрация на европейска търговска марка (EUTM)

Срокът на регистрация на европейската търговска марка (EUTM) е 10 години от датата на входиране на заявката във ведомството EUIPO. Това е т. нар. приоритетна дата и тя играе съществена роля при много от евентуалните бъдещи спорове.  Действието на регистрацията може да бъде подновявано неограничен брой пъти по 10 години. Това е възможно само при условие, че дължимите такси се заплащат своевременно преди изтичането на последния действащ срок на защита на търговската марка на ЕС (EUTM). Разходите за подновяване срока на защита на европейска търговска марка (EUTM) се формират на база на желаните поддържани класове от списъка на посочените стоки и/ или услуги. Пропускането на крайния срок за подновяване на регистрирана марка на ЕС (EUТМ), може да бъде поправено в 6 мес. срок след датата на изтичане на редовния 10 г. срок, чрез заплащане на допълнително начислена такса. Пропускането обаче и на този гратисен срок, автоматично ще доведе до окончателното приключване на срока на действие на европейската търговска марка (EUTM). В следствие, на което юридическата защита ще бъде прекратена.  След угасването на регистрацията на такава марка, вече  всяко  заинтересовано лице вече ще може да я използва или регистрира за себе си, като марка на ЕС, без да нарушава действащи по-ранни права.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Посочените срокове са приблизителни и  изчислени от датата на подаване на заявката пред ведомството EUIPO.

Патентно бюро Пловдив