ПРОЦЕДУРА ЗА ПАТЕНТОВАНЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

  • Подаване на национална заявка за български патент за изобретение

Националната заявка за патент за изобретение включва: искането за издаване на местен патент; пълно и ясно описание на изобретението, разкриващо неговата същност и техническите предимства, представено така, че да бъде осъществимо от специалист в областта; патентни претенции (една или няколко на брой), които определят обхвата на търсената правна закрила; чертежи, схеми и/ или таблици, при условие, че са необходими за по-детайлното описване на изобретението, и не на последно място реферат. При подаването на заявката за български патент за изобретение, се дължат и държавни такси (по тарифата на Патентното ведомство), като съществуват и допълнителни такси за патентните претенции над 10-та.  За претендиране на приоритет също се начисляват допълнителни такси.

  • Проверка за класифицирана информация (секретност)

В случаите, когато заявителите са български граждани, такива с постоянен адрес в Република България и/ или юридически лица със седалище в Р. България, задължително се прави проверка дали заявката за български патент за изобретение съдържа и класифицирана информация.

  • Проверка от формален характер на условията за правна допустимост на заявката за български патент за изобретение

На този етап се проверява формално патентоспособността (регистрабилността) на българската заявка за патент за изобретение, което основно включва: формата; съдържанието на заявката; описанието; патентните претенциите; условията за превод (ако в случая са приложими); данните за изобретателите; упълномощаване на български патентен адвокат или представител по ИС (в случаите, когато има такъв); проверка дали предметът на патентните претенции не е регистрабилен (изключен от патентна закрила); както и заплатени ли са дължимите държавни такси в пълен размер по сметката на Патентнто ведомство.

  • Искане за проучване и експертиза

ЗПРПМ установява 13 месечен срок, от приоритетната дата на подаване на заявката, до който заявителите могат да подадат във ведомството  молба за проучване и експертиза. Заплащат се дължимите такси за проучване и експертиза и публикуване на заявката за български патент за изобретение.

  • Публикуване на заявката за български патент

След около 18 мес. от датата на подаване, се прави  публикуване на заявката за български патент за изобретение  в официалния бюлетин на Патентното ведомство, който от 2009 г. е само в електронен формат. Тази публикация съдържа: описанието на изобретението, патентните претенции, всички чертежи и реферата.  По такъв начин тя става достояние на обществото и се осигурява достъп на трети лица лица до нея. При предварително деклариране от заявителите и заплащане на допълнителна такса, е възможна и по-ранна, т.е. ускорена публикация. От  тази дата на публикацията на заявката за български патент, се предоставя временна закрила на изобретението на територията на Република България. Правният обхват на временната закрила, основно се определя от вече публикуваните патентни претенции в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

  • Подаване на възражения от трети лица

В  3 мес. срок от публикуването (или около 21 мес. от подаването)  на заявката за български патент за изобретение, всяко лице може да депозира писмено възражение, с което да оспорва регистрабилността (патентоспособността) на заявеното изобретение, като подкрепи своите доводи с надежни доказателства.

  • Проучване за патентна чистота и експертиза по същество

Експертизният отдел към националното патентно ведомство прави детайлно проучване за състоянието на техниката, след което изготвя доклад от това проучване и издава писмено становище относно регистрабилността (патентоспособността) на подаденото изобретение. Тази отговорна и сложна процедура обикновенно отнема между 2 и 5 год. от подаването на заявката.  След което, патентното проучване, становището и евентуалните писмени възражения (при наличие на такива), се изпращат на заявителите. Материалната експертизата (тъй нар. по същество) включва и комуникация (писмена или вербална) с експертите от Патентното ведомство, преодоляване на техните възражения или формални изисквания относно патентоспособността на изобретението. Тези изисквания касаят основно наличието на новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост и за тяхното изпълнение се подават аргументи или правят необходимите промени в описанието или патентните претенции на изобретението.

  • Издаване на национален патент за изобретение

След приключването на материалната експертиза (или тази по същество), като експертният отдел е дал своето одобрение относно изпълнението на задължителните критерии за регистрабилност (патентоспособност) на подаденото изобретение, националната заявка се счита за допустима. С това се заявява готовност за издаване на български патент за изобретение. Решение за издаване на национален патент се взима, при положение, че след приключване на експертизата се заплатят и дължимите държавни такси, които са свързани с броя на патентните претенции, броя на страниците на описанието над 10-та, издаване на свидетелство, публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство, както и всички годишни такси за поддържане на патента, които са изискуеми към момента на одобрението.

  • Годишни такси за поддържане на издаден патент за изобретение

След издаването на българският патент за изобретение, за да действа той на територията на страната е необходимо да се внасят редовно в Патентното ведомство годишните патентни такси за неговата поддръжка.Тези такси са дължими за всяка патентна година, считано от приоритетната дата, за всяка година до изтичане на максималния 20 г. срок, предвиден в законодателството. Същото се отнася и за издадените сертификати за допълнителна закрила.

Приключване срока на защита на патент за изобретение

Максималният стандартен срок на защита на национален патент за изобретение в Р. България е 20 г., който срок се счита от приоритетната дата на подаване в Патентното ведомство. Срока на закрила обаче може да бъде удължаван максимум до 25 г., при условие, че в последствие се кандидатства за издаване и на сертификат SPC. Освен това, ежегодните  поддържащи такси е необходимо да се заплащат своевременно за всяка текуща година. В противен случай,  патентът ще прекрати своето действие преждевременно поради неплащане на дължимите такси. След изтичане на максималният срок на закрила, предметът на вече угасналия патент става общодостъпен и може свободно да се използва за промишлени и/ или търговси цели от всяко лице без ограничения.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички посочени срокове са приблизителни и текат от приоритетната датата на подаване на заявката за патент за изобретение в Патентното ведомство на Р. България.

Патентно бюро Пловдив