МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВСКА МАРКА

Международната  система за регистрация на търговски марки дава възможност на заявителите да получат широка защита на техните брандове  и знаци,  чрез подаването само на една заявка за регистрация (IR) в Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).

Тази процедура за регистрация на търговски марки по международен път, от части е по-известна, като Мадридската система. Тя предоставя на потребителите защита на търговските им марки в голям брой държави участващи в тази спогодба.

Следователно  страните членки на Мадридската система образуват „Мадридския съюз”. В момента в Мадридския съюз членуват 106 страни и обединения. Всички тези държави са членки на СТО.

      КАКВИ ПРЕДИМСТВА ОСИГУРЯВА МЕЖДУНАРОДНАТА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКА МАРКА?

                Международната регистрация на търговска марка има няколко предимства за нейният притежател.  Заявката за международна регистрация на търговска марка се подава само на един от работните езици на службата – английски, испански или френски.  Заплащането на дължимите такси не се осъществява предварително, а в по-късен етап и е в една валута – CHF.  Получава се само една регистрация в СОИС. В по-късен етап  могат да бъдат добавяни  допълнителни държави. Всички  по-късни промени от различен вид, могат да бъдат правени лесно и бързо с унифицирани формуляри.  Подновяването на срока на действие на международната търговската марка може да се осъществи и само за някои от предпочитаните държави, в последните 6 месеца до изтичане на първоначалния 10 г. срок на регистрация.

            Тази процедура за регистрация на международна марка осигурява по-благоприятни условия и сравнително бърза и по-изгодна защита на вашите търговски марки в чужбина, в сравнение с по-усложнения и повече ангажиращ финансов ресурс процес на отделни национални регистрации за всяка от посочените държави.  В тази връзка е добре да отбележим, че процедурата  по регистрация на международна търговска марка, елиминира ангажимента за подаване на индивидуални заявки за марки във всяко отделно национално патентно ведомство в страните, които представляват интерес за заявителите. И които налагат съблюдаване на различни специфични  изисквания на индивидуалното национално законодателство. Освен това, осезателно се редуцират и разходите за процедурите по регистрация на марките за няколко на брой държави;  отпада необходимостта от преводи на съответните езици на националните ведомства;  не на последно място се избягват и адвокатските хонорари за отделните страни, които иначе е необходимо да следят и изпълняват различните срокове в отделните ведомства на желаните страни, както и свързаните с тях плащания на различните държавни такси.

            КАКВО ПРЕДИЗВИКВА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВСКА МАРКА?

            Считано от датата на регистрация на международната марка, нейната защита във всяка от посочените държави е идентична с такава, каквато би била марката обект на национална заявка за регистрация, подадена в даденото национално патентно  ведомство за тази договаряща страна. Изводът е, че регистрацията на търговска марка по международен път  е еквивалентна на няколко регистрации на национални търговски марки за посочените държави.

             Международната регистрация на марка е за срок от 10 години. Този срок може да бъде подновяван допълнително n-пъти на брой по 10 години.  За целта е необходимо да се спазват задължителните срокове за подновяване, както и да се заплащат  необходимите такси за подновяване на срока на действие на международната търговска марка.

       КОИ ЛИЦА МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИ МАРКИ?

             Заявителите, които могат да подават заявки за регистрация на международни търговски марки, е необходимо да са граждани или юридически лица с място на седалище или локация на стопанска дейност в някоя от държавите членки на Мадридската спогодба. В този смисъл, Мадридската система може да се определи, като затворена система за регистриране на търговски марки.  Това на практика означава, че международна заявка за търговска марка  (ТМ) може да се подаде и от няколко заявителя, като поне едно от тях е необходимо да е с постоянно местообитаване в държава членка на Мадридския съюз.

       ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

              Важно условие при подаване на заявка за международна регистрация на търговска марка е, че е необходимо тя  вече да е била обект на заявка или регистрация в националното патентно ведомство на страната на произход.  Следователно, без наличието на направена вече заявка или регистрация на идентична марка за идентичен списък на стоки и/ или услуги в националното патентно ведомство, заявителят не може да предприеме стъпки за международната процедура на тази търговска марка.

               Друго важно условие е, че заявката за  международна регистрация на търговска марка (или териториалното разширение на вече съществуваща такава), е необходимо да бъде задължително подадена чрез националното патентно ведомство на Р. България (ПВ), или в страната на произход, което се явява задължителен посредник по тази процедура.

Патентно бюро Пловдив