МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е ЧЛЕН НА:

•Европейската Патентна Конвенция (ЕПК)

•Световната Организация за Интелектуална Собственост (СОИС)

•Парижки Съюз за Защита на Интелектуалната Собственост

•Бернски Съюз на Закрила на Литературните и Художествени Произведения

•Световната Търговска Организация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА ПО:

•Парижка Конвенция за Закрила на Индустриалната Собственост

•Договора от Найроби за Закрила на Олимпийския Символ

•Договора за Патентно Коопериране

•Договор от Будапеща за Международно Признаване на Депозирането на Микроорганизмите за Целите на Патентоването им

•Мадридска Спогодба за Международна Регистрация на Марките

•Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките

•Лисабонска Спогодба за Закрила на Наименованията за Произход и Международната им Регистрация

•Хагска Спогодба за Международно Депозиране на Промишлен Дизайн

•Бернски Конвенция на Закрила на Литературните и Художествени Произведения

•Римска Конвенция за Закрила Интересите на Изпълнителите, Производителите на Звукозаписи и Организациите за Радио и Телевизия

•Мадридска Спогодба за Преследване на Лъжливите или Водещи в Заблуждение Означения за Произхода на Стоките

•Международна конвенция за закрила на новите растителни сортове

•The Agreement Of Trade-related Aspects Of Intellectual Property Rights – Trips Agreement

•Страсбургска спогодба относно Международната патентна класификация

•Виенска спогодба, учредяваща Международната класификация на образните елементи на марките

•Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки

•Локарнска спогодба, учредяваща Международната класификация на промишлените дизайни

Патентно бюро Пловдив