ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ

ПАТЕНТОВАНЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В ЕВРОПА

Европейската патентна конвенция (ЕПК) има за основна задача да осигурява защитата на патентите за изобретения, използвайки за база общата европейска процедура за издаване на патентни. Това се осъществява посредством една единствена европейска патентна заявка, подадена пред единния административен орган и единен закон за патентите, които са предназначени да осигурят по-ефективна, по-лесна и по-бърза защита на изобретенията в държавите членуващи в ЕПК.  Европейски се наричат тези патенти, които са издадени по реда на Европейската патентна конвенция (ЕПК).

Европейско патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен, Германия е единствения орган, пред който се осъществява процедурата по регистрация на Европейски патент. Той притежава офиси в Хага, Брюксел, Берлин и Виена. Процедурата по издаване на европейски патенти е централизирана, икономически изгодна и спестяваща време. Тя се извършва на някой от трите работни езика на ведомството – английски, френски или немски.

Регистрацията на Европейският патент има териториално действие. Чрез него, конкретно изобретение може да бъде патентовано (защитено) в 38 от държавите членки на Европейската патентна конвенция (ЕПК).

Във всяка от договарящите държави, за която е издаден европейски патент, са предоставени на притежателя му еднакви права, каквито биха били предоставени посредством национален патент, издаден в конкретната договаряща държава (например от български патент за изобретение). Тази система осигурява предимство спрямо националните процедури по издаване на патент за изобретение, при които е необходимо да се подава заявка за патент във всяко отделно патентно ведомство на съответните посочени държави, в които се търси защита на патента.

Европейският патент може да има действие също в 6 допълнителни държави, които не са присъединени към Европейската патентна конвенция (ЕПК). Това са т.нар. държави за валидиране и разширение. Към настоящия момент държавите, позволяващи разширение са: Мароко, Молдова,  Босна и Херцеговина, Черна гора, Тунис и  Камбоджа.  По-долу е поместен списък на всички държави, в които може да се получи патентна защита по реда на Европейската патентна конвенция (ЕПК).

Европейското патентно ведомство (EPO), преценява дали заявеният Европейски патент чрез централизирана процедура по издаване, отговаря на изискванията на Европейската патентна конвенция (ЕПК), както и дали изобретението отговаря и на трите основни и задължителни критерия за: новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Заявката за патент за изобретение може да принадлежи към всяка една технологична област.

Системата на Европейската патентна конвенция (ЕПК)

Системата на Европейската патентна конвенция (ЕПК) е отворена, което на практика означава, че всяко заинтересовано лице има възможност да подава заявка за европейски патент, независимо дали е гражданин или не, има или няма местожителство или място на стопанска дейност в договарящата страна членка на Европейската патентна конвенция (ЕПК).  Заявката за европейски патент може да бъде също подадена едновременно от повече от едно физическо лице. В такива случаи, тези лица се  определят като съзаявители, които се ползват от равни права и имат еднакви задължениея.

Максималният срок на действие на европейския патент е 20 години. Този срок започва да тече от приоритетната дата (тази на подаване на заявката за европейски патент). За целта е необходимо годишни такси за поддържането (подновяването) на Европейският патент да се заплащат своевременно за всяка следваща патентна година.

Защитата на изобретения

Защитата на изобретения чрез Европейски патент се постига посредством два достъпни начина – чрез директно подаване на заявка за Европейски патент, или след влизането в EURO-PCT регионална фаза на по-рано подадена заявка за международен патент (РСТ). Заявката за Европейски патент също може, по желание на заявителя, да бъде преобразувана в заявка за национална регистрация на полезен модел. Това е осъществимо при съблюдаване на всички специфични условия, наложени от съответното национално законодателство на посочената държава.

Независимо кой от начините ще изберете за защита, съдействието (сътрудничество) на правоспособен европейски патентен адвокат е абсолютно препоръчително, като в определени случаи е задължително. Правоспособен патентен адвокат  изготвя описанието на заявката  за Европейски патент, подава документите, води професионално и ефективно процедурата пред ведомството.

Издаването на европейски патент автоматично не дава права върху много на брой признати патенти във всяка една държава. След приключване на процедурата по регистрация на Европейски патент в централното ведомство, той е необходимо да бъде и регистриран във всяка  държава, в която се изисква юридическа закрила посредством патент.

Процедурите, които се налага да бъдадт извършени за признаването на Европейски патент във всяка една конкретна държава, която представлява интерес за патентодържателя, се наричат валидизация на Европейски патент. Те  е необходимо да се извършват в точно определенения срок след издаването на Европейски патент. Действието но Европейски патент на територията на Р. България е възможно само при положение, че той е валидизиран в Патентното Ведомство на Р. България.

Патентно бюро Пловдив