INDUSTRIAL DESIGN

Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

      *   Право на авторство :   Лицето, създало дизайн, има право на авторство по закон. Това право е безсрочно и непрехвърляемо и се ползва от защита по този закон, независимо от защитата, която може да получи и по други закони.

 • Регистрация за промишлен дизайн се придобива за дизайн, който е нов и оригинален.
 • Дизайнът е нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света.
 • Дизайнът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация или когато се претендира за приоритет преди датата на приоритета.
 •  Не се регистрира дизайн, който противоречи на обществения ред или добрите нрави; дизайн, чийто особености са обусловени единствено от техническите или функционалните характеристики на продукта; дизайн, чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е включен или приложен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около или срещу друг продукт така, че и двата продукта да изпълняват функциите си.
 • Прехвърляне  на  правото  върху  дизайн: При притежаване на правото върху дизайн от две или повече лица то се прехвърля с писменото съгласие на всички съпритежатели.  
 • Притежателят на правото върху дизайн може да разреши използването на дизайна с лицензионен договор. Разрешение за използването на дизайн, който е съвместно притежание на две или повече лица, се дава с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго. При множествена заявка правото на използване може да се предоставя по отношение на всички дизайни или на някои от тях.
 • Срокът на действие на регистриран промишлен дизайн е десет години от датата на подаване на заявката, като регистрацията може да се подновява за три последователни периода от по пет години.
 • Обхватът на правна закрила се определя от:   изображението, съответно от изображенията на регистриран дизайн и включва всеки дизайн, който не създава у потребителите различно цялостно възприятие.
 • Действието на регистрацията се прекратява с :
 • изтичането на срока, с отказа на притежателя,
 •  прекратяване юридическото лице – притежател на дизайна без правоприемство.

*        Регистрацията се заличава частично или напълно по искане на трети лица или служебно от Патентното ведомство, ако е извършена незаконосъобразно.

 • Отделът по споровете в Патентното ведомство разглежда:
 • жалби срещу решения за отказ на регистрация,
 • жалби срещу решения за прекратяване на производството, подадени в тримесечен срок и
 •  искания за заличаване, които могат да бъдат подавани през целия срок на действие на регистрацията.
 • Всяко заинтересовано лице може да предяви иск за установяване на преждеползване.
 • Физически и юридически лица, имащи местожителство или реално съществуващо и действащо предприятие в Р.България могат да подават международни заявки по реда на Хагската спогодба.
 • Законът предвижда и мерки за граничен контрол и административно наказателна отговорност при нарушение правото на регистриран дизайн.
Patent Bureau Plovdiv