PATENTS

* Правна закрила  на патентоспособното изобретение се предоставя с патент. Патенти се издават за изобретения, които са нови, имат изобретателско равнище и са промишлено приложими. Патенти се издават за полезни модели, които са нови, имат промишлена приложимост и носят характеристиките на категорията устройство. Новост.  Изобретението е ново, ако не е част от състоянието на техниката. Изобретателска стъпка.  Изобретението има изобретателска стъпка, когато не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката съгласно чл. 8, ал. 2 за специалиста в областта към датата на подаване, съответно приоритетната дата. Промишлена приложимост.  Промишлено приложими са изобретенията, чийто предмет може да бъде произвеждан или многократно използван в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство.
       
      *     Не се считат за изобретения:
              - discoveries, scientific theories and mathematical methods;
              –   резултати от художествено творчество;
              –     планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми;
              - presentation of information       
*     Изобретател.  Лицето, което е създало изобретение или полезен модел, е негов изобретател. Когато изобретението или полезният модел са създадени от няколко лица, те са съизобретатели.
          *      Право на заявяване  принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява от тях съвместно. Не се считат за изобретения и полезни модели открития, научни теории и идеи; математически методи и формули; резултати от художественото творчество; планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност; програми за електронни изчислителни машини; представяне на информация, доколкото за тези обекти е поискана правна закрила. Патенти не се издават за: изобретения и полезни модели, чиято публикация или използване биха нарушили обществения ред и добрите нрави; вещества, получени чрез вътрешноядрени превръщания, предназначени за военни цели; сортове растения и породи животни, които са обект на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни. Това правило не е валидно за микробиологичните методи и получените чрез тях продукти. Срокът на действие на патента за изобретение е 20 г. от датата на заявяване, а на патента за полезен модел – 10 г. от датата на заявяване.       
*      Прекратяване действието на патента .    Патентът прекратява действието си при:
                - expiration of the term for which it was granted;
                –     отказ на патентопритежателя – от датата на получаване в Патентното ведомство на писмено заявление от патентопритежателя. Отказът от патент на един от съпритежателите не прекратява действието на патента, който остава в притежание на останалите;
                –     неплащане на такси за поддържане на патента в сила;
Патент, който е прекратил действието си поради неплащане на годишната патентна такса, може да бъде възстановен в 6-месечен срок след изтичането на срока по чл. 33, ал. 3 срещу заплащане на такса за възстановяване на патента, както и на дължимата такса, в двоен размер. Обхватът на правна закрила се определя от претенциите, като претенциите покриват не само признаците, както са изразени, а и техните еквиваленти, отговарящи на определените от закона изисквания. Патентните заявки подлежат на публикация в официалния Бюлетин на Патентното ведомство непосредствено след изтичане на 18 месеца от датата на подаване, респ. от приоритетната дата, като през периода от публикацията за заявката до издаването на патента се предоставя временна закрила. Издаденият патент предоставя с обратно действие тази закрила, доколкото не я разширява. Акумулираните патентни такси за поддържане на издаден патент са дължими в срок от 3 месеца от датата на получаване на патентния документ. Годишната патентна такса се заплаща най- късно в последния ден на месеца, в който изтича всяка патентна година, началото на която е датата на заявяване. Полезни  модели Правна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрацията има действие по отношение на трети лица от датата на публикацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство.   Полезният модел се счита за нов, ако не е част от състоянието на техниката. Счита се, че полезният модел има изобретателска стъпка, ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката   Промишлената приложимост на полезните модели се определя съгласно чл. 10. от  ЗПРПМ;    
Patent Bureau Plovdiv