РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ (П.М.)

Във връзка с процедурите по регистрация на Полезни модели (П.М.)  ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ оказва професионално съдействие на заявителите в следните направления:

– За целите на дългосрочното използване на регистрираните Полезни модели (П.М.) извършваме проучвания за патентна чистота на територията на Р. България и за други страни. Те са базирани на актуалната информация от официалните регистри и бази данни на действащите и/ или вече приключили регистрация обекти на И.С., имащи отношение към тези на нашите клиенти. В тези случаи нашето експертно становище се оказва много ценно при определяне на бъдещата производствена или търговска стратегия на фирмата.

– Подготвяне на всички необходими документи за национална регистрация на Полезни модели (П.М.), включително: оформяне на задължителните формуляри; опис на патентните претенции и чертежи, както и входирането на заявката в Патентното ведомство.

– Извършваме различни видове консултации, свързани с възникнали спорове по процедури по регистрация на Полезни модели (П.М.).

• Правна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрацията има действие по отношение на трети лица от датата на публикацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

• Полезният модел се счита за нов, ако не е част от състоянието на техниката.

• Счита се, че полезният модел има изобретателска стъпка, ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката

• Промишлената приложимост на полезните модели се определя съгласно чл. 10. от  ЗПРПМ; 

Като най-старата действаща патентна кантора в Южна България, ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ работи повече от три десетилетия в областта на патентното право и защитата на обекти на индустриалната собственост,  което включва индивидуално консултиране, подготвяне на заявки за регистрация на Полезни модели (П.М.) по национални и международни процедури.  Разполагаме  с лицензирани национални и европейски представители по индустриална собственост, които са вписани в регистъра на професионалните представителите към Патентно ведомство на Република България и Европейското патентно ведомство. През изминалите години доказахме своя неоценим академичен принос в областта на патентното право, като университетски преподаватели и лектори на различни по форма и съдържание образователни квалификационни курсове, семинари, включително и десетки публикации засягащи актуални аспекти на патентното право у нас и в чужбина.

Национална заявка за регистрация на Полезен модел (П.М.)

Както и при патентоване на изобретения, ЗПРПМ регламентира правото на заявяване на Полезни модели (П.М.), което принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Тези заявители, които притежават постоянно местоседалище на територията на страната, могат да подават в Патентното ведомство  заявки за национална регистрация на полезни модели (П.М.), както лично, така и чрез местен представител по индустриална собственост. За заявителите,  нямащи постоянен адрес в Р. България, остава възможността да подават заявки за регистрация на Полезни модели (П.М.) само чрез упълномощен местен патентен адвокат, вписан в регистъра на Патентното ведомство. Приоритетна дата на подаване на заявка за регистрация на Полезен модел (П.М.) се  признава, когато в Патентното ведомство на Р. България са входирани следните документи: надлежно оформено заявление;  данни на заявителя (Ф.Л или Ю.Л.); данни на изобретателя (ако се различава от първия); данните на патентния представител (ако такъв е упълномощен); при наличие на документ за приоритет – номер, дата и страна на издаване; описание на Полезния модел (П.М.); реферат; документ за платена държавна такса (за заявяване и проверка); пълномощно (когато е упълномощен представител по И.С.); декларация за приоритет (и платена такса); декларация за действителните изобретатели (когато заявителите се различават от изобретателите); както и  декларация по чл. 75 б (с данни за предходна заявка за патент).
Работният език на Патентното ведомство е български, поради тази причина всички подавани документи за заявяване на Полезни модели (П.М.) се представят задължително на български език. Когато някои от тях са депозирани на чужд език, то в 3 мес. срок от датата на подаване е необходимо да бъде представен техен легализиран превод на български език.

В ЗПРПМ е залегнала постановката, че Полезните модели  (П.М.), като обекти на И.С., не се подлагат служебно на материална експертиза за наличие на новост и изобретателска стъпка. За тях  единствено се преценява дали отговарят на изискването за промишлена приложимост, в съответствие с чл.10 от ЗПРПМ.

Въпреки това, за всяка подадена в Патентното ведомство заявка за регистрация на Полезен модел (П.М.) се провежда първоначална формална експертиза, през която се прави проверка за изпълнение на всички документални изисквания. По молба на заявителите, по всяко време на действие на регистрацията,  Патентното ведомство на Р. България може да се извърши проучване и експертиза на заявени Полезни модели (П.М.). Заедно с регистрацията на Полезните модели (П.М.) се извършва и тяхната публикация в официалния бюлетин на ведомството.

ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ предоставя професионална патентно-правна защита и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции и държавни органи на територията на страната и в Е.С.  Нашият високо квалифициран екип е на ваше разположение за решаване на всички възникнали проблеми, свързани с регистрацията на вашите полезни модели (П.М.), както и за всички други обекти на индустриалната собственост.

За всички възникнали трудности в хода на процедурите пред Патентното ведомство,  не се колебайте да се свържeте с нас.

              

Патентно бюро Пловдив