ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН ЗА Е.С.

Подаване на заявка за регистрация на промишлен дизайн на Е.С. (RCD)

Заявката за европейски промишлен дизайн включва: искане за регистрация на RCD; името и адреса на заявителя на дизайна (-ите); най-малко 1 бр. изображение (фотографии или графични изображения) до максимум 7 бр. на дизайн; означаване на вида на продукта според класификацията от Локарно, към който се отнасят дизайните; прилата се и документ за заплатените дължими такси. На заявителите на европейски промишлени дизайни (RCD) се предоставя възможност, по избор, за отлагане на публикацията на регистрацията, която може да бъде до 30 мес. от приоритетната датата на входиране на заявката. Това се прави евентуално с цел, те да запазят дизайна си в тайна от конкурентите. За да се направи въпросното искане за отлагане на публикацията, се заплащат допълнителни такси към европейското ведомство EUIPO.

Формална проверка на изискванията и юридическа допустимост на заявения европейски дизайн (RCD)

На този етап се проверяват основните изисквания, за да се определи датата на подаване (на приоритета) на заявките за европейски дизайни (RCD).  Допълнително могат да се разглеждат и други съществени елементи, свързани с формалния аспект на заявката за европейски дизайн (дизайн на Общността). Те включват: вида и съдържанието на заявените дизайни; заплащането на дължимите такси; упълномощаването на европейски патентен представител; проверка дали заявените обекти се считат за промишлени дизайни (RCD), според определенията в регламента; дали те не са евентуално изключени от защита; и не на последно място – качеството на изображенията на дизайните. По време на етапа на формална експертиза, от европейското ведомство EUIPO могат да поискат да се отстранят някои констатирани недостатъци в подадената заявка за регистрация на европейски дизайни (RCD). Отстраняването на такива недостатъци може да удължи процедурата пред европейското ведомство EUIPO с няколко седмици. Важно е да се отбележи, че EUIPO не извършва служебно проучване (материална експертиза) за наличието на по-ранни регистрирани идентични дизайни, което е задължение евентуално на заявителите. Въпреки това се проверява, дали са изпълнени критериите за новост и оригиналност на подадените за регистрация промишлени дизайни за Е.С. (RCD). Като при евентуален спор или искане за отмяна, преценката за липса на новост и/ или оригиналност се извършва на базата на представените доказателства от трети заинтересовани лица, предлагащи продукти с идентични дизайни (опаковки, етикети и др.) на пазара.

Всяко лице, имащо достатъчно основание да смята, че правата му ще бъдат нарушени във връзка с новорегистриран европейски дизайн (RDC), може да защити своите правни интереси по установените в европейския регламент начини.

Регистрация на промишлен дизайн на Е.С. (RCD) и издаване на защитен документ (сертификат)

Ако в етапа на формална експертиза не бъдат констатирани недостатъци, заявката за европейски дизайн (RCD) се приема за допустима. Това дава възможност дизайна на Е.С. (RCD) да бъде регистриран. Непосредствено след това се прави публикацията и вписването му в европейския регистър на промишлените дизайни (RCD) към EUIPO. На заявителите се издава електронен сертификат за регистрация на европейски промишлен дизайн (RCD). Придобитата защита е за първоначален срок от 5 г., който започва да тече от приоритетната датата на подаване на заявката в европейското ведомство EUIPO.

Искане за отлагане на публикацията на регистриран дизайн на Е.С. (RCD)

Регламентирана е възможността заявителите на европейски дизайни (RCD) да могат да поискат отлагане публикуването на дизайните за период до 30 месеца от датата на входиране на заявката (датата на приоритета). Това се прави с цел, за да се запази в тайна от конкурентите визията на заявените дизайни. Приложимо само при условие, че такова искане е депозирано едновременно с европейската заявката за промишлен дизайн (RCD), като молбата за публикуване на заявката за регистрация на промишления дизайн на Е.С. (RCD), следва да се подаде до 27-ия мес. от датата на подаване на заявката и се заплатят съответните такси за публикация.

Защита и наблюдение на регистриран дизайн на Е.С. (RCD)

След успешното приключване на процедурата по регистрация на европейския дизайн (RCD) за притежателите възникват, както абсолютни права, така и определени задължения. Те се свеждат до едно основно направление – да защитават изключителните си права, защото санкциите не могат да се прилагат към евентуалните нарушители

служебно от европейското ведомство EUIPO. Опитите за регистрация на идентични дизайни и такива с висока степен на сходство, както и използването в търговския оборот на посочените обекти на индустриална собственост, следва непрекъснато да бъдат наблюдавани и навреме пресичани, за да не се уврежда доброто име и репутация на собствениците, както и да се избегнат финансови загуби. Следоветелно, заявителите са отговорни за защитата на своите регистрирани обекти на индустриална собственост (EUTM или RCD), като за целта се прилагат ефективните методи за мониторинг и идентифициране на фалшификатори и имитатори, както и своевременното предприемане на заноконови действия срещу тях. Наблюдението на вече регистрирани дизайни на Е.С. (RCD) спестяват много време и средствата, които вече са  инвестирани в създаването на имиджа на продукта на европейския пазар.

Подновяване на срока на защита на европейски дизайн (RCD)

Първоначалната защита, която се получава с регистрацията на европейсия дизайн (RCD)  е 5 г., които текат от приоритетната дата на подаване на заявката в европейското ведомство EUIPO. Регламента дава възможност регистрацията да бъде подновена за 4 последователни периода от по 5 г., т.е. тя може да достигне до максимум 25 г. от установената дата на входиране. Необходимо условие е дължимите такси за всяко последващо подновяване на срока на защита на дизайните на Е.С (RCD). да са своевременно заплащани в посочения срок. Възприет е принципа на прогресивно нарастване размера на таксите. Важно е да отбележим, че пропускането установения срок за подновяване на регистрацията на европейския дизайн (RCD) може да бъде възстанонено в рамките на 6 мес. след изтичането на посочения срок с внасянето и на допълнителна такса. Просрочването обаче и на този допълнителен 6 мес. срок води до окончателното приключване на регистрацията на дизайна на Е.С. (RDC) и спиране на действието му по отношение на трети лица за територията на Е.С. След този срок всяко заинтересовано лице (Ф.Л. или Ю.Л.) ще има възможност да използва обектите на вече угасналия европейски промишлен дизайн (RCD) на територията на всяка държава членка на Европейския съюз, като по този начин не нарушава нечии права.

Последици от изтичането на срока на защита на регистриран европейски промишлен дизайн (RCD)

След изтичане на срока на регистрация (макс. 25 г.) на дизайна на Е.С.(RCD), неговият обект става  достъпен за използване в търговския оборот от всяко лице на територията на Е.С.

Патентно бюро Пловдив