ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА МАРКА

  • Първоначална (базова) заявка или регистрация на търговска марка

За да имат възможност да стартират процедура по международна регистрация, преди всичко заявителите е необходимо да разполагат с по-ранна национална или европейска заявена или вече регистрирана търговска марка (ТМ) в съответното национално или европейско ведомство. За българските заявители такива се явяват българското патентно ведомство или европейската служба по марки и дизайни – EUIPO. Тази първоначална заявка или регистрация е известна като основна (базова) марка.

  • Подаване на заявка за международна регистрация на търговска марка

След като заявителите вече разполагат със заявена или регистрирана национална или европейска търговска марка, то те могат да подават заявка за международна регистрация за други желани от тях държави. Тази процедура започва също посредством националното патентно ведомство, което се явява задължителен посредник по международни заявки за марки. То служебно прави формална проверка и препраща заявката до офиса на Световната организация по интелектуална собственост (WIPO).

Заявката за международна  марка (IR) е необходимо да съдържа всички задължителни атрибути, включително репродукция (изображение) на марката, което е идентично с това в първоначалната регистрация или заявка, списък на стоките и/ или услугите, за които се претендира международна защита в съответствие с Ницска класификация, както и посочените държави (членки на Мадридската спогодба). Дължимите такси се формират на база вида на марката, броя на желаните класове на стоките и/ или успугите, и посочените държави, където се иска защита на търговската марка. Националното патентно ведомство също начислява посредническа такса за извършваната услуга.

  • Формална експертиза в WIPO на подадената международна марка

Международното бюро към СОИС прави проверка на подадената заявка за международна марка (IR), дали тя отговаря на всички задължителни изисквания посочени в Мадридската система за регистрация, както и тези свързани свързани с допустимостта на използваната терминология на посочените стоки и/ или услуги според Ницката класификация, При констатирани нередности, заявителят се уведомява за срока, в които трябва да ги отстрани, като както и за заплащането на дължимите такси. При неизпълняване на тези изисквания в посочения срок, ведомството издава уведомление за прекратяване на производството по заявката за международна регистрация на търговската марка и тя се счита за оттеглена.

  • Регистрация и публикация на международна марка

След като получи одобрение,  че отговаря на изискванията, заявката за международна марка IR, се вписва в Международния регистър на търговските марки към WIPO и се публикува в бюлетина на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). След което Международното бюро към WIPO издава международен регистров номер и официален сертификат за международна регистрация. СОИС служебно изпраща заявката към патентните ведомствата на посочените държави, в които заявителя претендира защита на марката си.  Датата на международна регистрация съвпада с датата на получаване на заявката в Българското патентно ведомство. Въпреки тази първоначална регистрация и издаване на защитен документ на международната търговска марка, заявката подлежи тепърва на разглеждане по същество и одобрение във всяко едно от патентните ведомства на посочените държави в заявката за международна регистрация по реда на Мадридската спогодба.

  • Експертиза по същество от националните ведомства или служби по индустриална собственост

За всяка подадена заявка за международна регистрация на марка, офиса на СОИС не извършва експертиза по същество или проверки за съществуването на евентуални конфликти с права на по-ранни (местни, международни или европейски) търговски марки. Всяко национално ведомство, в съответната посочена държава, в която се претендира защита на марката, в рамките на посочения срок (12 или 18 месеца) е длъжно да се произнесе, в съответствие с приложимото местно законодателство, относно дали марката е регистрабилна (допусната за регистрация) съгласно националните разпоредби. Регистрацията на международна марка е възможно след това да бъде частично или изцяло отказана в определена страна. Това обстоятелство обаче не засяга останалите държави, посочени в регистрацията.

При липса на подадени възражения или те в последващ етап са преодолени от заявителя, търговската марка се счита за одобрена в посочената страна. Важно е да се има предвид, че в този етап на разглеждане и одобрение на марката, могат да възникнат допълнителни разходи за адвокатски хонорари, тъй като всяко възражение пред  национална патентна служба, следва да се разглежда по реда на съответното национално законодателство, за което е необходимо да се упълномощи местен патентен адвокат и при необходимост да се заплатят допълнителни държавни такси за обжалване и преводи.

  • Подновяване срока на действие на регистрацията на международната търговската марка (IR)

Регистрация на международна марка е за срок на действие 10 години. Тя може да бъде подновявана за неограничен брой периоди от по 10 години, при своевременно заплащане на дължимите такси. Списъкът на първоначално посочените в регистрацията държави и класове на стоките и/ или услугите, при необходимост може да бъде редуциран.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всички посочени срокове са изчислени от датата на подаване на заявката за международна регистрация на търговската марка и са приблизителни.

Патентно бюро Пловдив