ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА МАРКА

  •  Подаване на заявка за  национална търговска марка в Р. България

              Заявката за българска търговска марка съдържа искане за регистрация на марка –  данните на заявителя; изображението на знака, който подлежи на регистрация, както и подробен списък на класовете на стоките и/ или услугите, за които се претендира защита.

  • Проверка на  изискванията от  формален характер и условията за допустимост на заявката за регистрация на търговска марка.

              На този етап се преценя, дали са спазени изискванията за определяне на дата на подаване (т. нар. приоритетна дата).  Допълнителното разглеждане на формалните аспекти на заявката за национална марка включва: съдържанието на заявката за марка, превода на таксата за подаване; упълномощаването на патентен  представител по марки, списъка на класовете на стоките и/ или услугите и др.

             Абсолютните основания за отказ на регистрацията са свързани с аспектите, които определят дали конкретният знак може да изпълнява функциите на търговска марка. През този етап експертизния отдел може да постави изисквания някои от  посочените в списъка термини, описващи стоките и/ или услугите, да претърпят корекция, прекласиране и/ или да отпаднат. Принудителната корекция от заявителя или неговия представител на  тези недостатъци, може да забави процедурата по регистрация на националната търговска марка в патентното ведомство на Р. България.

  •  Публикуване на заявената за запазване  българска марка и начало на тримесечния период за възражение (опозиция)

След приключване на проверката за формална редовност на заявката за търговска марка, следва публикацията й в официалния бюлетин на патентното ведомство.  Публикацията на националната заявка за марка съдържа изображението на марката и одобрения списък на класовете на стоките и/ или услугите.                           

В тримесечен срок от датата на публикуване на заявката, всяко заинтересовано лице има възможност да депозира възражение срещу регистрация на търговската марка, позоваващо се на абсолютните основания за отказ.  

В същия тримесечен срок, притежателите (или заявителите) на предходни по-ранни сходни и/ или идентични марки, също имат възможност да се противопоставят на конкретната регистрация, като се позовават на относителните основания за отказ. Този срок за възможни възражения се нарича опозиционен период.  Нормативно е фиксиран на три месеца и не е възможно да бъде спиран, променян или удължаван.           

Важно е да се отбележи, че задължението за подаване на опозиция срещу заявка за национална търговска марка, която е идентична или с висока степен на сходство спрямо по-ранни  регистрирани и/ или заявени марки, е изцяло задължение на лицата притежатели на такива предходни права. След промените от февруари 2011 г. в ЗМГО,  българското патентно ведомство вече не е задължено да извършва експертиза по същество (материална експертиза), за нарушаването на тези основания.

  • Приключване на срока за подаване на опозиции.

Срокът за подаване на предварителни възражения  (опозиции) е точно 3 месеца след публикуването на заявката за национална търговска марка в патентното ведомство.  При положение, че липсват възражение (опозиция) срещу заявената търговска марка, заявка за която се счита за допустима и е одобрена за регистрация.  Трябва да се има предвид, че в случай на подадени възражения или опозиции, процедурата по регистрация се замразява, докато ведомството не се произнесе по възникналия спор, срокът за чието приключване зависи от много и различни фактори.  Очаквано, срокът за регистрация при всеки различен случай е променлив и може да продължи между 1 и 2 г.

  • Решение за регистрация на българска търговска марка.

След приключване на опозиционния  тримесечен срок, в който не са подадени предварителни възражения срещу заявката за национална търговска марка, тя се определя за допустима и съответно регистрабилна. Изпраща се уведомление до заявителя или неговия патентен адвокат, за заплащането в едномесечен срок  на последните държавни такси за: издаване на рег.№ , публикуване в официалния бюлетин и издаване на свидетелство за регистрация на търговската марка.

  Този технологичен етап приключва с издаване  на Решение за регистрация на българска търговска марка, в което е вписан нейния регистров номер. (рег.№) Обикновено това става факт след около 6 мес. от приоритетната дата на подаване на заявката за марка в Патентното ведомство на Р. България.

  • Регистриране и издаване на свидетелство за регистрация на национална търговска марка.

След като е взето решение за регистрация на търговската марка от Патентното ведомство, следва публикацията в официалния бюлетин на вече регистрираната марка; вписването й в държавния регистър на марките, както и издаването на свидетелството за регистрация, което се явява сертификат, удостоверяващ придобитата собственост, нематериален актив на фирмата.  Собственикът на вече регистрираната търговска марка (ТМ) придобива права върху българска марка за срок от 10 години, който тече от приоритетната дата на подаване.

  • Използването на регистрираната българска търговска марка.

             Направената регистрация върху национална (българската) търговска марка, не е единственото по нейната защита.  Неизползваните търговски марки са изкуствено препятствие за регистрацията на нови сходни и/ или идентични марки за идентични и/ или сходни стоки или услуги.  Поради тази причина, логично е предвидено задължението за използване на регистрираните вече търговски марки.  За собствениците на вече регистрираните търговски марки съществува гратисен период след регистрацията им, през който да започнат реалното им използване. Закона за марките и географските означения (ЗМГО) предвижда, че ако в срок от 5 последователни години, след регистрацията на марката, притежателят й не е пристъпил към реалното й използване в търговския оборот на територията на Р. България по отношение на стоките или услугите, за които е регистрирана, или ако това използване е било преустановено за непрекъснат срок от пет години, регистрацията може да бъде отменена, по желание на всяко заинтересовано лице, освен ако не са налице основателни причини за такова неизползване.  По този начин на практика, след изтичането на 5 годишния срок, определен от ЗМГО, защитата на търговската марка се свежда до единствено до стоките и/ или услугите, за които действително се използва марката, както и сходните на тях. За останалите стоки и/ или услуги, за които българската търговска марка е  регистрирана, но не е използвана през посочения срок, има основание изключителните права върху тях,  да могат да бъдат оспорени от трети заинтересовани страни.

  • Защитата на регистрираната българска търговска марка.

             Регистрирането на български търговски марки не е  достатъчно за защитата им. Притежателите на  национални марки е необходимо да подхождат отговорно и да се грижат за защитата  на изключителните си права, защото те не се прилагат от държавните органи автоматично спрямо нарушителите.  Използването в търговския оборот или правенето на опити за регистрация на идентични или такива с висока степен на сходство търговски марки от конкурентите в бранша, трябва перманентно да бъдат наблюдавани и своевременно защитавани, за да се  предотвратят финансови загуби или увреждане на Вашата репутация.

Наблюдението на търговската марка и взимането на своевременни и адекватни мерки за нейната защита, са вече задължителни при опазването на имиджа на търговска марка на  вътрешния и международния пазар.

  • Подновяване срока на защита на регистрирана национална марка.

             Срокът на  регистрация на националната търговска марка е 10 години и започва да тече от приоритетната дата на подаване на заявката за българската марка.  Закрилата може да бъде подновявана  n-пъти на брой последователно, за периоди от по 10 години. За това е необходимо да се спазват определени нормативно поставени условия – подаване на молба по образец, своевременно заплащане на дължимите такси за подновяване на търговската марка, като това се прави преди изтичането на  срока на действие на  българската търговската марка. Пропускът на крайния срок за подновяване на действието на регистрацията на марката е възможно да бъде коригиран в 6 месечен период, който започва да тече веднага след приключване на редовния срок. В тези случаи се дължи и допълнителна държавна такса. Важно е да отбележим, че пропускането и на този допълнителен (гратисен) срок води до окончателното приключване  на действието на регистрацията на българската търговска марка. Тогава законовата закрила върху регистрираната марка ще бъде прекратена. Това  обстоятелство  ще  открие възможността  всяко заинтересовано лице до може да използва търговската марка на територията на Р. България, без това да се счита за нарушение на нечии права.

Патентно бюро Пловдив