ПРОЦЕДУРА ПО НАЦИОНАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Входиране на заявка за национална регистрация на промишлен дизайн в Р. България

Заявката за национална (местна) регистрация на промишлен дизайн (П.Д.) включва следните задължителни документи: Искането за българска регистрация на дизайна (-ите); данните на заявителя – име, адрес, представител, както изображения на дизайна (-ите). Те могат да бъдат графични и/ или фотографски изображения, като максимално за един дизайн са 7 бр. (изгледи от различни позиции).

Задължително се посочва вида на продукта, според официалната класификация от Локарно, за който се отнася заявеният промишлен дизайн (-и). Заплащат се и  държавни такси, чийто размер е определен от ведомството. При подаване на множествена заявка (включваща няколко промишлени дизайна от един и същи клас), дължимите таксите се редуцират. Законът дава възможност за отлагане на публикацията на регистрацията на промишлените дизайни (П.Д.), която може да бъде до 30 мес., считано от приоритетната дата на подаване на заявката в Патентното ведомство.Това може да се направи с цел запазване в тайна от конкурентите на дизайна (-ите).  При  направено искане за такова отлагане на публикацията е необходимо да се заплатят допълнителни държавни такси.

Проверка за правна допустимост и формална експертиза на национална заявка за промишлен дизайн (П.Д.)

На този етап се определят изискванията за  посочване на приоритетната дата на подаване на заявката за национална регистрация на промишления дизайн (П.Д.). Освен това се разглеждат и съществените формални изисквания относно заявката за промишлен дизайн (П.Д.) пред Патентното ведомство, които задължително включват: евентуални документални несъвършенства; качеството на посочените изображения на дизайна; внасянето на дължимите такси; упълномощаването на представител по Индустриална  собственост (патентен адвокат); проверка дали заявеният дизайн отговаря на изискванията на чл.12 и чл.13 от ЗПД за новост и оригиналност. На този етап от формалната проверка,  при нужда ведомството може да поиска от заявителя да отстрани някои констатирани недостатъци, които не покриват изискванията на закона и наредбата за експертиза. Тези допълнителни операции от формален характер, могат да удължат процедурата по регистрация с няколко седмици. Важно е да отбележим, че Патентното ведомство не прави материална експертиза, т.е. не се осъществява служебно проучване за наличие на по-ранни идентични на заявения промишлен дизайн (П.Д.). Това означава, че преценката за новост на заявения промишлен дизайн е изцяло отнесена към тези заинтересовани лица (Ф.Л. и/ или Ю.Л.), които вече използват идентичен или много сходен на заявения дизайн. На всяко лице, имащо правен интерес, се дава възможност да подава искане за отмяна на регистрацията на промишлен дизайн (П.Д.), за която се докаже, че липсва основание за новост или оригиналност.

Национална регистрация на промишлен дизайн (П.Д.) и издаване на защитен документ

При положение, че не бъдат констатирани недостатъци или те се отстранят в указания срок, националната заявка за промишлен дизайн (П.Д.) ще бъде одобрена. Вземането на решение за регистрация е след като се заплатят последните държавни такси за вписване в държ. регистър, публикуване и издаване на сертификат за регистрация.                         

След взимане на решението за национална регистрация, промишления дизайн (П.Д.) се публикува и се вписва в държавния регистъра на промишлените дизайни на Патентно ведомство. На заявителите се издават сертификати за регистрация на български промишлен дизайн (П.Д.). Притежателите на регистрирани промишлени дизайни (П.Д.) придобиват закрила за 10 г. срок, който започва да тече от приоритетната датата на подаване на заявката.

Искане за отложена публикация на промишлен дизайн (П.Д.)

Според ЗПД заявителите за промишлени дизайни (П.Д.) имат възможност да поискат публикацията на дизайните да бъде отложена за период до 30 месеца. Това волеизявление се прави заедно с подаването на заявките и срокът на отлагане също започва да тече от тази дата (или от приоритетната датата). Това може да се направи, за да се запазят дизайните в тайна от конкурентите. За такова регламентирано отлагане се дължи съответната държавна такса.

Наблюдение на вече регистрирани национални промишлени дизайни (П.Д.) и тяхната защита

С приключване на процедурата по национална регистрация на промишлен дизайн (П.Д.) не се изчерпват ангажиментите за техните притежатели. След придобиване на съответните изключителни права, те е необходимо да действат за тяхната защита. Това е така, защото следенето за нарушаване на тези придобити права не се извършва  автоматично спрямо евентуалните нарушители. Използването в търговски оборот на идентични и/ или много сходни на вече регистрираните промишлени дизайни (П.Д.) от различни лица, както и опитите за тяхната регистрация от конкуренти в съответния бранш, е необходимо непрекъснато да бъдат превантивно наблюдавани, за да се избегнат и материални бъдещи загуби или увреждане на доброто име и репутация на търговеца или производителя. Следователно, притежателите на вече регистрирани промишлени дизайни (П.Д.) са отговорни за използването на пазара и наблюдението на тези дизайни за установяването на евентуални фалшификати и имитации, както и предприемане на своевременни ответни действия за тяхното преустановяване. Тази защита се осъществява основно чрез мониторинг на регистрираните промишлени дизайни (П.Д.), както и предприемането на навременни адекватни мерки за защита срещу установените нарушители.  По този начин се спестяват средства и ценно време, които са били вложени в изграждането на търговския имидж и реноме на продукта на съответния пазар.

Подновяване на срока на национална регистрация на промишлени дизайни (П.Д.)

За разлика от промишлените дизайни, регистрирани за ЕС (RCD), българската регистрация на промишлените дизайни (П.Д.) е за първоначален срок от 10 г., който срок започва да тече от приоритетната дата на подаване на заявката в Патентното ведомство. Съществува нормативно регламентирана възможност, регистрацията на промишлен дизайн (П.Д.) да бъде подновена за още 3 последователни периоди от по 5 г. Като по този начин се достига максималният възможен срок на действаща  регистрация от 25 г. Това е възможно винаги при условие, че дължимите такси са своевременно заплащани в посочения срок. Пропускането поради различни причини на крайния срок за ново подновяване на действието на промишления дизайн (П.Д.), е възможно да бъде преодоляно в рамките на 6 месеца след изтичане на посочения срок, като се заплаща допълнителна такса. Изтичането обаче и на този срок, води до окончателно приключване на срока на действие на националната регистрация на български промишлен дизайн (П.Д.). След което юридическата му защита ще бъде прекратена. Това открива възможност всяко трето лице да може да използва промишления дизайн (П.Д.) на територията на страната, като по този начин не нарушава нечии права.

Приключване срока на защита на регистрирания национален промишлен дизайн (П.Д.)

След изтичане на срока на закрила на националните промишлени дизайни (П.Д.), обектите на дизайните (опаковки, етикети и др.)  вече стават свободни и достъпни за търговско използване от всички лица (Ф.Л. и Ю.Л.) на територията на Р. България.

Патентно бюро Пловдив