ПРОЦЕДУРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ

  • Входиране на европейска заявка за патент за изобретение

Заявката за Европейски патент се състои от искане за издаване на Европейски патент; описанието на изобретението, подробно разкриващо неговата техническа същност и предимства, така че да е възможно да бъде осъществено от специалистите в тази област; поне една или няколко патентни претенции, с които се определя обхвата на правната закрила; технически чертежи, ако е необходимо и реферат. В началния етап на подаване на заявката за патент се дължат държавни такси. Освен това, допълнителни такси също могат да се начислят, когато патентни претенции са над 15 на брой, както и за всяка допълнителна страница над 35-та в описанието.

  • Проучване и издаване на доклад. Предварително становище за регистрабилност (патентоспособност) на изобретението

Докладът от европейското проучване има важно значение за процедурата по издаване на патент. Той посочва всички документи от предшестващото състояние, които са на разположение на ЕПВ, и които са съотносими за глобалната оценка на основните  критерии за патентноспособност на изобретението: новост и изобретателска стъпка, както и промишлената му приложимост.  Европейският доклад от проучването, основаващ се на формулираните патентни претенции, взема предвид също така и описанието и чертежите. Европейското Патентно ведомство (ЕПВ) в допълнение към доклада издава и първоначалното, необвързващо становище, относно регистрабилността (патентоспособността) на изобретението. То показва  дали заявеното за патентноване изобретение (подадената за него заявка за европейски патент) отговаря на всички изисквания на Европейската патентна конвенция. Двата документа едновременно се изпращат на заявителя (или неговия европейски патентен адвокат) за преценка на резултатите и вземане на решение дали и как да продължи с процедурата по издаване на европейски патент.

  •  Публикация на заявката за европейски патент

Публикуването на заявката за европейски патент се прави в бюлетина на Европейското Патентно Ведомство на 18 месец от нейното входиране. То задължително съдържа: описанието, патентните претенции, всички чертежи, реферат и европейския доклад от проучването, при положение, че е съставен навреме, но ако не е готов по време, то той се публикува самостоятелно на по-късен етап. При изявено желание на заявителя, е възможна и по-ранна, ускорена публикация. От датата на публикацията на заявката за европейски патент, се предоставя и временна закрила на изобретението в посочените от нея държави при условие, че тя изпълнява изискванията на националната (местна) нормативна уредба, която поставя редица изисквания, включително превод и публикация на посочените патентни претенции във всяка държава на официалния език които, както е известно, определят обхвата на търсената закрила.

  • Депозиране на искането за патентна експертиза, заплащане на дължимите такси за посочените страни и на патентните годишни такси, както и отговор на предварителното становище

В срок от 6 месеца от датата на публикация на доклада от европейското проучване, при желание от заявителя да продължи с процедурата по издаване на европейски патент, е необходимо да бъде подадено искане за експертиза, както и да се заплатят необходимите такси за извършването й. Такса се формира според броя на посочените държави. Освен това, заявителят има и задължението да заплати своевременно патентните такси за третата и всяка следваща патентна година.  При наличието на забележки в предварителното становище за патентоспособност (регистрабилност на изобретението), е необходимо в посочения 6 мес. срок, да се изпрати обоснован отговор (за предпочитане от квалифициран патентен адвокат) и/ или да се направят задължителните корекции в патентните претенции.

  • Експертиза по същество

Eкспертизата по същество на всяка заявка за европейски патент обикновенно започва между 24 и 48 мес. от подаването на заявката. Тя основно включва комуникация с експертите от Европейското патентно ведомство (ЕПВ), която е в писменна или вербална форма. Това е необходимо, за да се даде възможност на заявителя да преодолее възраженията на експертизата и да удовлетвори задължителните изисквания за регистрабилност (патентоспособност) на изобретението, които са: новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Заявителят, чрез упълномощения патентен представител, депозира своите аргументи и/ или прави изискуемите промени в описанието и/ или патентните претенции на подадената заявка за европейски патент.

  • Издаване на европейски патент за изобретение

След като приключи експертизата по същество на заявения европейски патент и се постигне съгласие с експертизата във връзка с критериите за патентоспособност (регистрабилност) на посоченото изобретение, заявката за европейски патент се счита за одобрена. За издаването на европейски патент, задължително патентните претенции е необходимо да са преведени и на останалите два официални езика на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), както се заплащат изискуемите такси за: издаване на защитен документ (свидетелство) и публикация за регистрираното изобретение. Това се извършва в срок от 4 мес. от уведомлението на Европейското патентно ведомство (ЕПВ). Дължимите такси се формират на база на броя на патентните претенции, като за всяка страница на описанието над 35-та се начислява и допълнителна такса. Срокът за подаване на опозиция срещу издадения европейски патент, който е 9 мес. започва да тече от датата на издаване на патента. През този срок всяко трето лице може да подаде опозиция (мотивирана и обоснована) срещу регистрабилността (патентоспособността) на издадения европейкси патент. До настоящият етап съществува и необходимостта от плащане на годишни такси за поддържането на европейския патент пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ). Поддържащите патентни такси за следващите години за срока на действие на европейския патент, се плащат в местните патентни ведомства (службите за индустриална собственост) на посочените държави.

  • Валидизиране на европейски патент

За да придобие издаденият европейски патент за изобретение действие на територията на всяка желана от заявителя държава, е необходимо той (или упълномощения от него патентен представител) в скрок от 3 мес. от публикацията за регистрацията, да подаде заверен превод на патентните претенции и/ или на цялото патентно описание, на съответния език на посочената държава, както и да заплати съответните такси за публикация на регистирания патент. В някои от държавите е възможно този срок да бъде и до 6 мес. след публикацията за регистрация на европейския патент. Следва да отбележим, че спазването на  посочените срокове е от голямо значение, тъй като неизпълнението на тези изисквания обичайно ще доведе до не влизане в сила на европейският патент за посочената страна, още от самото начало на подаването на заявката в Европейското патентно ведомство (ЕПВ).

  • Годишни патентни такси

След регистрацията на изобертението, за заявителя съществува задължението за заплащане на годишните патентни такси за поддръжка на европейския патент за изобретение. Тези такси е необходимо да се заплащат ежегодно в срок, в местните служби за индустриална собственост (националните патентни ведомства), в държавите, в които европейският патент е валидизиран (е вече действащ). Обикновенно тези такси се актуализират за всяка следваща календарна година.

  • Изтичане на срока на закрила на патента

Максималният срок на защита на издадения европейски патент за изобретение е 20 г., считано от приоритетната датата на подаване на заявката. За целта е необходимо поддържащите такси да се плащат редовно всяка година в срок. При неспазване на това изискване, европейският патент ще прекрати действието си по-рано от предвиденото, поради неизпълнението на заявителя за плащане на дължимите таксите за подновяване. Следва да отбележим, че след изтичането на максималния възможен срок на действие на регистрацията, който е 20 г., предмета на европейския патент за изобретение става  достъпен и свободен за използване от всяко трето лице.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всички посочени срокове са приблизителни и текат от приоритетната датата на подаване на заявката за патент за изобретение.

Патентно бюро Пловдив