ПРОЦЕДУРА НА PCT ЗАЯВКА ЗА ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

  • Подаване на PCT заявка

Този вид заявка съдържа: искането за международна заявка за патент; пълното описание на конкретното изобретение, разкриващо техническата същност и предимствата му така, че да може да бъде изпълнено от специалист в тази област; поне една или няколко патентни претенции, които определят обхвата на търсената правна закрила; схеми, чертежи, таблици, при необходимост за по-лесното възприемане на изобретението; както и реферат. РСТ заявката се подава в получаващото ведомство от заявителя или директно в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева. На този първоначален етап на подаване на заявката се дължи държавнна такса, която е за подаване и проучване. При необходимост се начислява допълнителна такса за всяка страница над 30-та на описанието в РСТ заявката. Повечето получаващи ведомства изискват и такса за препращане на заявка в СОИС. Тази такса се определя индивидуално и е различна за всяко ведомство. В някои случаи, когато заявителите отговарят на определени изисквания, посочени от РСТ, международната такса при подаване на заявката може да бъде намалена.

  • Международно проучване, получаване на доклад от международното проучване и предварително становище, свързано с патентоспособността на изобретението

Важен елемент от процедурата по РСТ заявка е международният доклад от проучването. Това е така, защото той ни дава документирана информация за предшестващото състояние на техниката с материали, които са били на разположение на международния проучвателен орган. Тези материали са от съществено значение, тъй като са били релевантни за оценката на задължителните критерии за новост и изобретателска стъпка на изобретението. Полученият доклад от проучването се основава преди всичко на посочените патентни претенции, но за неговото съдържание са от значение и описанието и всички чертежи, съдържащи се в подадената РСТ заявка. Към доклада може да се издаде и необвързващо първоначално становище, относно патентоспособността (регистрабилността) на изобретението. Такова становище, направено на база на доклада от проучването, ни дава първоначална информация, дали подадената заявка за европейски патент за изобретение изпълнява изискванията на PCT системата. Международното проучване и първоначалното становище се изпращат едновременно на заявителя (или упълномощения патентен представител), за да направят оценка на резултатите и вземат решение за по-нататъчните действия – да продължи ли международна процедура по PCT заявката с влизането в национални (регионални) фази. Международното проучване и първоначалното становище, предоставят на практика на заявителите първоначалната  информация, на базата, на която те добиват впечатления за шансовете си за получаване на международна закрила на своите изобретения.

  • Евентуални промени в патентните претенции от заявителите

След като докладът от международното проучване е получен и заявителите са информирани обстойно с резултатите в него, то те имат възможност да внесат само веднъж промени в патентните претенции на своята заявка за патент по тяхна преценка.    На този етап от процедурата останалите части от международната РСТ заявка за патент  не могат да бъдат променяни

  • Публикация на международна PCT заявката на патенти за изобретения

Публикуването на международната PCT заявка за патент се прави в бюлетина на СОИС, който е вече само в електонен вид. Тази публикация задължително съдържа: описанието на изобретението, патентните претенции, всички чертежи, схеми, графики, реферата. Извършва се непосредствено след изтичане на 18 месеца от приоритетната дата на подаване на международната PCT заявка или от датата на най-ранния приоритет  (ако такъв е претендиран). След публикацията заявката става достояние на обществеността и вече е част от съществуващото ниво на техниката. От датата на публикацията на международната PCT заявка може да се предостави и временна закрила на изобретението. Това е възможно само за държавите, посочени в публикуваната заявка за изобретение при условие, че са изпълнени всички национални изисквания основните, от които са превод и публикация на преведените патентни претенции на официалния език във всяка  посочена страна, които определят обхвата на търсената закрила.

  • Искане по избор на допълнително международно проучване (SIS)

Съществува и възможността, заявителите да подадат и искане за допълнително международно проучване. То се извършва от друг международен независим проучвателен орган (ISA). Целите на такова допълнително проучване за патентна чистота е по-широка панорама върху предшестващо състояние на техниката, което евентуално не е било открито по време на първоначалното международно търсене, поради различни причини. Такова допълнителното международно проучване се извършва срещу съответна такса, определяна от съответния международен проучвателен орган.

  • Искане по избор за международна предварителна експертиза

Освен горното, пред заявителите съществува опцията  да могат да поискат предварителна експертиза на подадените международни (PCT) заявки, от органа за международна предварителна експертиза (IPEA). Този орган подготвя предварителен международен доклад за патентоспособност (регистрабилност) на изобретението.  Докладът от международна предварителна експертиза, дава необвързващо становище относно наличието на новост, изобретателска стъпка и промишлената приложимост на изобретението. Той осигурява на заявителелите допълнителна информация относно шансовете на изобретенията им за патентоване. На неговата базата може да се прецени дали е резонно да се продължи с процедурата нататък и влизането в национални фази за посочените държави.  Искането за тази експертиза е изцяло по избор на заявителите. По това време те имат допълнителна втора възможност за внасяне на промени в патентните претенции, както и първата възможност да изменят описанието на патента и чертежите. За тази международна предварителна експертиза се дължи плащане на такса.

  • Влизане в национални / регионални фази по PCT

В срок около 30-31 месеца, считано от приоритетната дата на подаване на заявката (при  претендиран приоритет – от неговата дата), трябва да приключи международната фаза на РСТ заявката. След което, международната заявка за патент се преобразува в национални (регионални) патентни заявки посредством влизане в национални (регионални) фази пред съответните местни патентни ведомства. Те от своя страна дават защита върху изобретението, като поемат отговорност за издаване на патента. На този етап от процедурата, заявките се разглеждат независимо в патентното ведомство на всяка от посочените държави, което става в съотвествие с националното (регионално) патентно законодателство. Разходите за влизане в национални (регионални) фази на РСТ заявката са сравнително високи поради наличието на значителния брой такси. Те се дължат на всяко национално (регионално) патентно ведомство и включват: за преводите на патентното описание на заявката на съответните работни езици, както и за хонорари на местни представители по ИС или патентни адвокати. Общо взето, разходите зависят основно от броя на посочените държави, представляващи интерес за заявителите.       Важно е да се отбележи, че периода от 30-31 месеца се явява и краен срок за изпълнение на стъпките за влизане в национални (регионални) фази на РСТ заявките. При положение, че заявителите не извършат тези необходими действия в рамките на определения срок във всяко патентно ведомство, което представлява интерес, то международната (РСТ) заявка за патент ще загуби действието си като национална патентна заявка по отношение на тези държави и защитата на изобретението в тях не ще бъде възможна.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички посочени срокове текат от приоритетната дата на подаване на заявката и са  приблизителни.

Патентно бюро Пловдив