ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Какво представлява Промишленият дизайн (П.Д.)

Посредством регистрацията на промишлен дизайн (П.Д.) се защитава формоизграждането (видимия външен вид) на продуктите или на конкретни части от тях, които са определени от някои особености на рисунъка, орнаментите, формата, линиите или цветовата комбинация или съчетанието от тях. Външният вид на продукта може да бъде защитен посредством регистрация като промишлен дизайн (П.Д.), независимо как функционира този продукт или с каква търговска марка се предлага на пазара.

Претенциите върху регистриран промишлен дизайн (П.Д.) могат да се отнасят единствено до външното формоизграждане на продукта (опаковка, етикет, детайл), което е обуславено от контурите, рисунъка, цветовата комбинация и други съществени елементи от визията на изделието. Тези претенции могат да се отнасят, както до външния вид на целия продукт, така и само за част от него. Макар, че дизайните на голяма част от продуктите са функционално или технологично обусловени, промишленият дизайн (П.Д.), като нормативна категория на Индустриалната собственост (И.С.), е съотносим единствено до визията на готовия (крайният) продукт, както и на част от него, и не произхожда пряко от техническите и/ или функционални аспекти на стоката. Дизайни, които са обусловени (характеризират) основно от технически и/ или функционални характеристики на продуктите, могат да бъдат защитени, като някои от останалите обекти на Индустриалната собственост (И.С.) –  като патенти за изобретения и/ или полезни модели.  Външната форма (опаковка) на продукта има възможност също да бъде регистрана и като обемна търговска марка, съгласно действащото европейско законодателство.

Промишленият дизайн (П.Д.) намира в настоящето голямо приложение в широк кръг промишлени и занаятчийски продукти, предназначени за бита, обзавеждането, модата, промишлеността и другите отрасли на икономиката. Промишленият дизайн (П.Д.) има важно  значение по отношение опаковките на продуктите и тенденциите в тяхното развитие.

Основни изисквания при регистрация на Промишлен дизайн (П.Д.)

Според нормативните критерии на действащото законодателство в Р. България, за да бъде регистриран, промишленият дизайн (П.Д.) е необходимо да отговаря на основните изисквания за новост и оригиналност.

Новост

Съгласно чл. 12 от ЗПД, дизайнът е нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света.  Дизайните се считат за идентични, ако техните особености се различават само в несъществени елементи.

Оригиналност

Съгласно чл. 13 от ЗПД,  дизайнът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация или когато се претендира за приоритет преди датата на приоритета.

Трябва да се има предвид, че съгласно възприетите норми, тези характеристики на промишления дизайн (П.Д.), които са обусловени изключително от техническите му функции, не получават защита.

Права предоставяни от регистрацията на Промишлен дизайн (П.Д.)

Придобитите права посредством регистрацията на промишлен дизайн (П.Д.), са изключителни права. Това означава, че на титуляра (притежателя на регистриран промишлен дизайн) се дава право да: забранява на трети лица използването (производство, съхранение, предлагане и излагането на пазара, внос или износ и продажба) на продукт, чиито дизайн е включен или към който е приложен промишлен дизайн (П.Д.) от обхвата на предоставената защита. Националното (местно) законодателство и утвърдената практика в съответната държава, определят реалния обхват на предоставяната защита на вече регистрирания промишлен дизайн (П.Д.).

Какъв е характера на предоставените изключителни права върху регистриран промишлен дизайн (П.Д.)

Регистрацията на всеки обект на Индустриалната собственост (И.С.), какъвто се явява и промишленият дизайн (П.Д.) има две основни характеристики – териториални и времеви.                     

 – Териториалните права показват, че промишленият дизайн (П.Д.) е получил защита за точно определена територия (държава или регион), в които е регистриран. При положение, че не е получена регистрация на формоизграждането (видимия външен вид на продукта), като промишлен дизайн (П.Д.) в определена държава, дизайнът на този продукт няма да има защита за тази посочена страна.  Това обстоятелство ще даде възможност на всяко лице свободно да  използва този дизайн в търговския оборот на територията на тази страна. Регистрацията на всеки промишлен дизайн (П.Д.) се извършва винаги за точно определена територия – държава или регион (напр. ЕС). При необходимост от износ на вашите продукти в чужбина,  е необходимо да се информирате при какви условия защитата на вашите промишлени дизайни (П.Д.) е валидна (приложима) в тези страни.

  • Времеви права – представляват срокът на защита за вече регистрирания промишлен дизайн (П.Д.) за посочената територия. Той може да варира за различните държави в диапазон от 10 до 25 год. Такъв е и максималният предоставян от ЗПД срок за регистриран промишлен дизайн в Р. България.  За регистрираният промишлен дизайн в Европейския съюз (RCD), срока на защита е до 20 г.  За да се ползват притежателите от максималният срок на закрила за получените върху техния дизайн права, се изисква своевременно този срок  да бъде подновяван периодично през 5 г. 

Видове регистрации на промишлен дизайн (П.Д.) – специфики и предимства

Защитата на промишленият дизайн (П.Д.) на вашите продукти може да бъде постигната в зависимост от финансовите възможности, бизнес интереси, целеви пазари, маркетингова стратегия и търговски прогнози. Регистрацията на промишлен дизайн (П.Д.) може да бъде придобита по всеки от трите основни подхода:

  • Местна регистрация по национален ред.

Такава процедура може да се инициира чрез входиране на заявка за регистрация на промишлен дизайн (П.Д.) в националното патентно ведомство (служба) в държавата, за която се иска защита, за територията на една конкретна страна. Такива отделни процедури се извършват пред съответните национални патентни служби (ведомства) във всяка отделна държава, която представлява интерес.  Ако се окаже, че броят на желаните страни е голям, този път на защита може да се окаже по-бавен и по-скъп.                                                                                                                                                                       

В Република България заявка за регистрация на български промишлен дизайн (П.Д.) се депозира единствено в българското патентно ведомство (П.В.).

  • Регионална регистрация на дизайн на Общността (RCD).

Тези дизайни се регистрират в  Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). При това заявителят придобива закрила за своите дизайни във всички страни членки на Европейския съюз (ЕС), чрез подаване само едно заявление за регистрация на дизайн на Общността (RCD).  Използването на тази регионална система е удобен за титулярите начин за защита на промишлени дизайни (П.Д.), които могат да се използват на територията на целия ЕС. Получената регистрация има еднакво действие във всички страни членки, без да се налага валидизиране или друга процедура.

  • Международна регистрация по реда на Хагската спогодба (Х.С.).                                                            
  • Тази система предоставя възможност за защита на външният вид (формоизграждане на опаковка, етикет и др.) на продуктите чрез унифицирана и централизирана процедура по международна регистрация на  промишлените дизайни (П.М.).  В Хагската спогодба членуват над 80 държави, включително и Р. България. Процедурите по международна регистрация на промишлените дизайни (П.Д.) се администрират от международното бюро към Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).
Патентно бюро Пловдив