ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН НА Е.С.(RCD)

Регистриране на промишлен RCD дизайн в Европейския съюз (ЕС)

Закрила на дизайн на Общността (RCD)  е възможно да бъде получена едновременно във всички страни членки на Европейския съюз (ЕС). Това се реализира посредством използване на достъпна и улеснена процедура, чрез подаване на заявка в службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). При спазване на необходимите изисквания, производството по регистрацията на дизайна на Общността (RCD), се осъществява бързо и сравнително евтино. Административният орган, който е службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO) е базиран в Аликанте, Испания.  Унифицираната процедура по регистрация на европейски дизайни (RCD) спестява време и средства. Регламентът предвижда производството пред европейското ведомство (EUIPO) да може да бъде провеждано, по избор на заявителите, на всеки един от езиците на държавите членки на ЕС, като и в комбинация с един от задължителните работни езици –  английски, френски, немски, испански или италиански.

Регламентираната официална терминология от европейското ведомство по интелектуална собственост (EUIPO) за промишлените дизайни на ЕС е „Регистриран дизайн на общността“ или RCD. За удобство в гражданският и търговски оборот, той се нарича и „европейски дизайн“ или „дизайн на ЕС“.                                                                                         

Важно е да се отбележи, че с регистрацията европейският дизайн получава едновременно защита за всички държави членки на ЕС, т.е. има единен характер. При това положение, за заявителите не се предвижда възможност да избират отделни държави, в които да получат регистрация на своите промишлени RCD дизайни. Извода е, че за всяка държава членка на ЕС, регистрацията на промишления RCD дизайн, дава на нейния притежател равни права, с тези, които те биха получили при националната регистрация същия промишлен дизайн (П.Д.) в тази държава. Това е основополагащ принцип, възприет от всички държави членки на ЕС.

Лица, които могат да регистрират европейски дизайни (RCD)

Процедурата по регистрация на дизайни на ЕС (RCD) в европейското ведомство (EUIPO) е вече улеснена и достъпна за широк кръг лица, независимо дали са, или не граждани, или имат местоседалище на територията на ЕС. Съществува изискването за лицата (Ф.Л. или Ю.Л.) заявители  по заявки за RCD дизайни, които не произхождат от Европейското икономическо пространство (не притежават адресна регистрация или фирмено местоседалище в страна членка), е необходимо те да бъдат представлявани от правоспособен европейски патентен адвокат за всички производства пред европейското ведомство (EUIPO).  Европейското икономическо пространство (EEA) се състои от всички държави членки на Европейския съюз (ЕС) плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Какви обекти могат да бъдат защитени чрез регистрация на Европейски промишлен дизайн (RCD) 

Посредством регистрацията на промишлен дизайн на ЕС (RCD), се защитава външното формоизграждане на продукта (етикет, опаковка или др.) или на части от него, които произтичат от индивидуалните специфики на: формата, линиите, контурите, цветовите комбинации, шрифта на надписите или на други от неговите орнаменти. Тези обекти за регистрация включват широк спектър от различни продукти на занаятчийското производство, промишлеността или строителството – от различни инструменти, домашни потреби, бижута или луксозни предмети, играчки, електро уреди, мебели, купета на превозни средства, дрехи, до външния вид на търговските обекти.. В съвременния свят на динамични търговски отношения, промишленият дизайн (П.Д.) е изключително важен елемент във връзка с опаковките на стоките. Регистрираните дизайни на ЕС (RCD), е необходимо  да притежават новост и оригинален характер. Като тяхната новост се изисква да бъде в световен мащаб.

Права, предоставяни от регистрацията на  Европейски промишлен дизайн (RCD) 

Регистрираният европейски дизайн (RCD) предоставя на своя притежател редица изключителни права – да го използва, да забрани на трети лица без негово съгласие да го използват (включително производство, съхраняване, предлагане, излагане на пазара, износ, внос) за такива цели, за които промишленият дизайн е включен в обхвата на закрила.

Срок на регистрация на промишлен дизайн на ЕС (RCD)

Срокът на действие на регистрирания европейски промишлен дизайн (RCD) е 5 г., който срок започва от приоритетната дата на подаване на заявката в европейското ведомство EUIPO. Регистрацията на дизайните е възможно да бъде подновявана максимум до 25 г. 

Закрилата на промишленият дизайн (П.Д.) в държавите членки на ЕС е възможно да бъде осъществена основно по някой от двата възможни начина –  чрез директна заявка в европейското ведомство EUIPO, като дизайн на Общността (RCD), или чрез заявка в международното бюро към СОИС, като международен промишлен дизайн, по реда на Хагската система, като се посочи и ЕС. Независимо от избраният вариант, съдействието на лицензиран патентен адвокат се  препоръчва, още повече в редица от случаите, е дори задължително.

Патентно бюро Пловдив