ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛЕЗНИЯТ МОДЕЛ (П.М.)

Регистрират се полезни модели (П.М.), които са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.  Не се считат за полезни модели обектите по чл. 6, ал. 2 и 4 от ЗПРПМ, доколкото се иска правна закрила за самите тях като такива.                         

Защитата на новите изобретения, като регистрирани полезни модели, може и трябва да стимулира изобретателността, да спомага за развитието на творческите заложби. Тези лостове на Индустриалната собственост (И.С.) са  насочени към  такива обекти не отговарящи на всички критерии за патентоспособност, като изобретения, но за тях може да се осигури също защита със занижени изисквания за регистрабилност и по-къс срок на действие в сравнение с класическите патенти за изобретения. Извода е че, защитата посредством полезен модел (П.М.) обикновено е предназначена за не толкова сложни технически и/ или иновативни решения, както и за изобретения, които имат по-кратък комерсиален живот и търговска реализация. Защитата на изобретения, като полезни модели (П.М.) може да обхваща обекти от всички области на техниката – апарати, машини, възли, системи или устройства, съставки или вещества. „

В следствие на  описаните особености в гражданския оборот и в средите на професионалните организации, полезните модели (П.М.) са добили названието „малките  патенти”. Невисоката цена и по-ускорената процедура при регистрацията на полезен модел (П.М.) са сред неговите основни предимства. Поради тези и други причини, полезните модели (П.М.) в последно време са по-предпочитани от заявителите и производителите за защита на техните изобретения. Друг алтернативен и популярен начин за защита в технологичните аспект  на изобретението, може да бъде чрез регистрация, като промишлен дизайн (П.Д.).

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ  (П.М.)

Националните патентни ведомства (местните служби по индустриална собственост) във всяка държава, определят реда и предоставят защита на изобретения чрез регистрацията им, като полезни модели (П.М.). Нормативно са регламентирани изискванията за регистрабилност на полезен модел (П.М.), като те до голяма степен са сходни с тези за издаването на патент за изобретение. Това са:  новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Следва да отбележим, че критериите за изобретателска стъпка при полезните модели (П.М.), обаче са чувствително занижени в сравнение с тези в класическата процедурата по патентоване на изобретение. На практика в голяма част от патентните ведомства, за това изискване не се прилага проверка поради липсата на експертиза по същество.          

ПРАВА ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ (П.М.)

Регистрацията на полезен модел (П.М.) предоставя съгласно ЗПРПМ на неговия притежател изключителни права. Титуляра на правото може да забрани използването на полезния модел (П.М.) от трети лица в търговския оборот без негово разрешение. Това право е за срок до 10 г., който започва да тече от приоритетната дата на подаване на заявката за полезен модел (П.М.).              

Освен  това в правото на притежателят е да се противопоставя (да възпира) трети лица да използват (производство, продажба, внос, износ, продажба и др.) обекта на регистрирания от него полезен модел (П.М.), без негово изрично съгласие (разрешение под формата на лицензия). Това е важно условие, с което е необходимо да се съобразяват всички, които имат отношение към пазарната реализация на конкретния полезен модел (П.М.).                                                                                                         

Понякога е възможно полезен модел (П.М.) или патент за изобретение, които са притежавани от различни лица да  съдържат и/ или да допълват вече регистриран от друго лице полезен модел (П.М.).  В тези случай се налага да се получи лиценз (разрешение) за използването на изобретенията на другите притежатели, за да може да се осъществи пазарната реализация на защитено изобретение чрез полезен модел (П.М.), както и обратната хипотеза е възможна.  Обхвата на защита (както и при изобретенията)  се определя от патентните претенции в регистрирания полезен модел (П.М.).

КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА  ДЕЙСТВИЕ НА ПОЛЕЗНИЯ МОДЕЛ

Защитата на полезните модели е за определен срок, който е различен на различните държави. Стандартно общоприетата продължителност на регистрацията е от 7 до 10 г. считано от приоритетната дата на подаване на заявката за регистрация на полезен модел (П.М.). Това на практика е осъществимо само при условие, че поддържащите такси за регистрацията на полезния модел (П.М.) се заплащат ежегодно и навреме. За използване на максималния срок на действие на полезния модел (П.М.) трябва да не е поискана недействителност или отмяна на регистрацията. След изтичане на срока на защита, който у нас е 10 г., регистрацията на полезния модел (П.М.) се прекратява, след което всяко лице (физическо или юридическо) може свободно да използва обекта на полезния модел (П.М.) в търговския и гражданския оборот, като с това не нарушава нечии права върху полезния модел (П.М.).

ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЙСТВИЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ ПОЛЕЗНИЯТ МОДЕЛ

Освен времеви, действието на регистраният полезен модел (П.М.) има и териториални ограничения. Това на практика означава, че изобретението има защита само на територията на държавите, в които е получил защита посредством регистрацията му, като полезен (П.М.). Следователно, при положение, че не е получена регистрация за полезен модел (П.М.) в конкретната страна, то вашето изобретение няма да притежава защита в тази държава. Това обстоятелство, дава възможност на всяко трето лице, което има интерес, да използва (производство, внос, износ или продажба) на обекта на полезния модел (П.М.) на територията на тази страна.

ОСНОВНИ РАЗЛИКИ МЕЖДУ ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ И ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Известно е, че критериите за патентоспособност (регистрабилност) на полезните модели (П.М.)  са същите, както тези при патентите за изобретение. Но, въпреки това съществуват известни разлики в процедурата по регистрация на полезния модел (П.М.) и в неговия срок на защита. Регистрацията на изобретения чрез полезен модел (П.М.) се различава от тази на патентните за изобретения, по три основни направления.                                                                                                                                   

  –  Изискванията за изобретателска стъпка ( необходимото изобретателско ниво) е по-малко от изискваното при класическите патенти за изобретения.

  • Предоставяният срок на защита посредством  полезен модел (П.М.)  е по-кратък в сравнение с този за традиционните патенти за изобретения.  В различните  държави той е между 7-10 години от приоритетната дата на подаване на заявката за полезния модел (П.М.).
  • Дължимите таксите за регистрацията и поддържане действието на полезните модели (П.М.) са по-ниски  в сравнение с тези за патентите за изобретения. Освен това, процедурата по регистрация на полезните модели (П.М.) е по-бърза. Това се дължи на факта, че експертизата по същество на критериите за регистрабилност (новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост), не се разглеждат в детайли в повечето патентни служби и ведомства. Процедурата по регистрация на полезните модели (П.М.) отнема обикновено няколко месеца преди издаването на свидетелството за регистрирация от Патентното ведомство на Р. България.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАКРИЛА ПОСРЕДСТВОМ РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ

Закрилата на новите технически решения чрез полезни модели (П.М.) е възможна  само по национален ред пред българското Патентно ведомство. Не се предоставя защита на полезните модели (П.М.) в чужбина чрез регламентирани международни или европейски процедури. Следователно, закрилата в чужбина на даден обект на И.С. посредством полезен модел (П.М.) е възможна единствено чрез подаването на заявка за национална регистрация в съответните местни патентни служби (ведомства) във всяка представляваща интерес страна, и която предоставя подобен вид защита. Освен това, закрилата чрез полезен модел (П.М.) може да бъде придобивана от по-ранна PCT заявка и/ или заявен български патент за изобретение, както и от европейски патент за изобретение, при изпълняване на задължителните условия.

Патентно бюро Пловдив