ПАТЕНТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Като най-стара действаща патентна кантора в Южна България, ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ работи повече от три десетилетия в областта патентното право и защитата на обектите на Индустриалната собственост (И.С.),  което включва: индивидуално консултиране, подготвяне на заявки за патентоване на изобретения по национални и международни процедури.  Разполагаме  с лицензирани национални и европейски представители по индустриална собственост, които са вписани в регистъра на професионалните представителите към Патентно ведомство на Република България и Европейското патентно ведомство. През изминалите години сме доказали своя неоценим академичен принос в областта на патентното право, като университетски преподаватели и лектори на различни по форма и съдържание образователни квалификационни курсове, семинари, включително и десетки публикации засягащи актуални аспекти на патентното право у нас и в чужбина.

Правна закрила  на патентоспособното изобретение се предоставя с патент.                  

Патенти се издават за изобретения, които са нови, имат изобретателско равнище и са промишлено приложими. Патенти се издават за полезни модели, които са нови, имат промишлена приложимост и носят характеристиките на категорията устройства.                                                                                                                                        

Изобретението е ново, ако не е част от състоянието на техниката.                                                                                        

Изобретението има изобретателска стъпка, когато не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката съгласно чл. 8, ал. 2 за специалиста в областта към датата на подаване, съответно приоритетната дата.                                                                                                                                                                                                               

 Промишлено приложими са изобретенията, чийто предмет може да бъде произвеждан или многократно използван в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство.                                                                                                                                   

Не се считат за изобретения:

–   открития, научни теории и математически методи;

–   резултати от художествено творчество;                                                                                 

 –   планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми;                                                                                                                     

 –  представяне на информация.                                                                                                                                                                                                                   

Лицето, което е създало изобретение или полезен модел, е негов изобретател. Когато изобретението или полезният модел са създадени от няколко лица, те са съизобретатели.

 Право на заявяване  принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява от тях съвместно. .

Патенти не се издават за  изобретения и полезни модели, чиято публикация или използване биха нарушили обществения ред и добрите нрави; вещества, получени чрез вътрешноядрени превръщания, предназначени за военни цели; сортове растения и породи животни, които са обект на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни. Това правило не е валидно за микробиологичните методи и получените чрез тях продукти.  Срокът на действие на патента за изобретение е 20 г. от датата на заявяване, а на патента за полезен модел – 10 г. от датата на заявяване.                                                    

Патентът прекратява действието си при:                                                                                        

 –    изтичане на срока, за който е издаден;                                                                                              

–    с отказ на патентопритежателя – от датата на получаване в Патентното ведомство на писмено заявление от патентопритежателя. Отказът от патент на един от съпритежателите не прекратява действието на патента, който остава в притежание на останалите;                           

 –     при неплащане на такси за поддържане на патента в сила;

Патент, който е прекратил действието си поради неплащане на годишната патентна такса, може да бъде възстановен в 6-месечен срок след изтичането на срока по чл. 33, ал. 3 срещу заплащане на такса за възстановяване на патента, както и на дължимата такса, в двоен размер.

Обхватът на правна закрила се определя от претенциите, като претенциите покриват не само признаците, както са изразени, а и техните еквиваленти, отговарящи на определените от закона изисквания.  Патентните заявки подлежат на публикация в официалния Бюлетин на Патентното ведомство непосредствено след изтичане на 18 месеца от датата на подаване, респ. от приоритетната дата, като през периода от публикацията за заявката до издаването на патента се предоставя временна закрила. Издаденият патент предоставя с обратно действие тази закрила, доколкото не я разширява.  Акумулираните патентни такси за поддържане на издаден патент са дължими в срок от 3 месеца от датата на получаване на патентния документ. Годишната патентна такса се заплаща най- късно в последния ден на месеца, в който изтича всяка патентна година, началото на която е датата на заявяване.

Национална заявка за патент

Според действащия ЗПРПМ, правото на заявяване на патент за изобретение принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник при определени условия. Всички лица (Ф.Л. и Ю.Л.) които са изобретатели, и имат постоянно местоседалище на територията на страната, имат възможност да подават заявки за патентоване на изобретения в Патентното ведомство на Р. България. Това може да се осъществи, както лично, така и чрез упълномощен лицензиран патентен представител. Закона задължава тези изобретатели, който не притежават постоянен адрес или местоседалище на територията на страната, да подават пред Патентното ведомство своите заявки за патентоване  само чрез местен представител по индустриална собственост, който е вписан в регистъра.

Важно е да се отбележи, че за приоритетна дата на подаване на заявката за патент се  приема единствено датата на, която в Патентното ведомство е получено заявление за патентоване, съдържащо  изискуемият обем от задължителна информация включваща: наименование на изобретението; името и адреса на заявителя; името и адреса на изобретателя (ако те се различават),  както и технически оформено описание на патентните претенции, разкриващо същноста на изобретението, чертежите и реферата. В случайте, когато заявителят е различен от реалният изобретател, към заявката за патентоване за изобретение е необходимо да се приложи и декларация за действителните изобретатели. Когато по заявка за патент за изобретение е упълномощен патентен представител, е необходимо да се посочви неговото име, регистров номер, адрес и телефон за връзка, като се прилага и заверено пълномощно по образец.

При претендиран конвенционен приоритет, задължително при подаване на заявлението, се вписват данните за по-ранната заявка – входящ номер, датата на подаване и държава.  Към заявката, за доказателство, се депозира оригинал на приоритетно свидетелство издадено, не по-късно от 12 мес. от съответното чуждестранно ведомство.
При изявено желание за лицензионна готовност, заявителят на патентованото изобретение  прилага и съответната декларация по образец.
Към подаваната заявка за патент за изобретение, е необходимо да се приложи документ удостоверяващ заплащането на изискуемите държавни такси, които се формират на базата на представените от заявителите документи  – входиране, формална експертиза, брой патентни претенции, деклариран конвенционен приоритет и др. Работният език на Патентното ведомство е единствено български. При положение, че част от представените в заявката документи (описание, патентни претенции, чертежи, реферат) са на чужд език, задължително в 3 мес. срок да бъдат представени техните преводи на български език. Това се прави, за да бъде запазена приоритетната дата на подаване на заявката за патент. ЗПРПМ посочва, че всяка подадена в Патентното ведомство заявка за патент за изобретение, в 1 мес. срок от датата на входиране, подлежи на проверка за наличие за класифицирана информация.

Регламентирания срок, в който  заявителят има възможност да подаде молба за извършване на  проучване и експертиза на депозираното изобретение е 13 месеца от приоритетната дата на подаване на заявката за патент. Едновременно с това, заявителят е задължен да внесе таксите за: публикуване на заявката, проучване и експертиза на обекта за патентоване.  Заявката за патента за изобретение се публикува на 18-тия месец от входирането, след което се пристъпва към етап на материална експертиза, в който се извършва проверка, дали той отговаря на трите основни критерия за патентоспособност – наличие на новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. При положение, че заявителят е променил своите намерения до 13 месеца, той може вместо молбата за проучване и експертиза на патента, да подаде друга молба, с която да поиска трансформация на заявката за патент за изобретение, в заявка за регистрация на полезен модел (П.М.). Важно е да се отбележи, че такава молба за трансформация на заявката, може да се подаде не по-късно от изтичане на 15-я месец считано от приоритетната дата на подаване на заявката за патентоване. В случаите, в които такава молба за трансформация не е подадена и не е заплатена таксата за публикуване, проучване и екпертиза, заявката се счита за оттеглена и процедурата по патентоване се преустановява.

ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ предоставя професионална патентно-правна защита и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции и държавни органи на територията на страната и в Е.С.  Нашият високо подготвен екип е на ваше разположение за решаване на всички възникнали проблеми свързани с вашите изобретения за патентоване, както и за всички други обекти на индустриалната собственост.  За всички възникнали трудности в хода на процедурите пред Патентното ведомство,  не се колебайте да се свържете с нас.

Патентно бюро Пловдив