НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

Съгласно чл.29 от ЗЗК – Нелоялна конкуренция е всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите при възникващите отношения между тях, както и в отношенията им с потребителите (клиенти на търговски обекти и онлайн платформи). Експертите и специалистите в ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ имат изграден дългогодишен опит по решаване на казуси относно нелоялна конкуренция. Това на практика се свежда  да няколко основни вида  процесуално представителство  пред: Окръжни съдилища, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховен административен съд (ВАС). Нашата компетентна правна помощ е спомогнала за решаването на многобройни практически казуси в областта на търговското и договорно право.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е легитимен държавен орган, прилагащ разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за концесиите и Закона за обществените поръчки.

Основните форми на нелоялна конкуренция за изчерпателно дефинирани в ЗЗК:

1. Увреждане на доброто име на конкурента по чл.30 е на лице, когато се твърдят или разпространяват неверни сведения, както и чрез представяне на факти в изопачен вид за самия конкурент или за предлаганите от него стоки или услуги.

2. Въвеждане в заблуждение по отношение на съществени свойства на стоките или услугите по чл.31 е на лице, когато конкурент представя свои стоки или услуги, като им приписва несъществуващи свойства или прикрива техни недостатъци. Но следва да отбележим, че когато тези действия се извършват спрямо чужди стоки или услуги, няма да има въвеждане в заблуждение, а увреждане на доброто име на конкурент.

3. Заблуждаваща реклама по чл.33, във връзка с чл.32 е на лице, когато по някакъв начин, включително и по начина, по който е представена, подвежда или може да подведе лицата, до които достига. Необходимо е това подвеждане да е в състояние да повлияе върху икономическото поведение на лицата (например да създаде мотивация у тях да закупят определена стока или да ползват дадена услуга, или да се въздържат от закупуване на стока, или ползване на услуга на конкурент).

4. Сравнителна реклама по чл.34 е на лице, когато реклама е насочена към защита на правата и законните интереси на търговците в случаите, в които конкурента неточно съпоставя своя стока или услуга с аналогични или сходни стоки или услуги на друг конкурент на пазара. В чл.34(2) от ЗЗК са посочени условията, на които сравнителната реклама е необходимо да отговаря, за да се приеме за разрешена.

5.  Имитация на стоки или услуги по чл.35. Предоставяната от ЗЗК закрилата включва, както защитени обекти на интелектуалната собственост, така и останалите характерни белези на външният вид на продукта, които могат да въведат в заблуждение потребителите, относно произхода, производителя, търговеца, начина и мястото на производство, източника на придобиване или използване, количеството, качеството, естеството, свойствата и други съществени характеристики на стоката или услугата. Забраната обхваща и използването на домейн или външен вид на интернет страница, идентични или близки до тези на други лица.

6. Нелоялно привличане на клиенти по чл.36 обхваща всяко нелоялно действие, насочено към привличане на клиенти, които са в противоречие с добросъвестната търговска практика,  и въздействат върху обективната преценка на клиентите, в резултат на което се прекратяват или нарушават сключени договори или се препятства сключването на такива с конкурент.

7.  Узнаване, използване или разгласяване на производствена или търговска тайна  по чл.37  е налице, когато е в противоречие с добросъвестната търговска практика. Забранено е, също така и използването или разгласяването на търговска и производствена тайна, и когато тя е узната или съобщена при условие да не бъде използвана или разгласявана.

Тези най-характерните и най-често срещани форми на нелоялна конкуренция не са изчерпателно изброени не изключват възможността и с други действия или бездействия, извършени в противоречие с добросъвестната търговска практика, да се увредят или да се поставят в опасност от увреждане интересите на конкурентите в търговския оборот на територията на страната. В тези случаи приложение намира общата забрана за нелоялна конкуренция по чл.29 от ЗЗК.

Наред с извършваната дейност, ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ предлага и компетентно съдействие при упражняване на права върху Интелектуалната собственост (И.С.), които са във връзка с конкуретнтното право,  нелоялната конкуренция и обществените поръчки, а именно:

– аспекти при конкурентен франчайзинг и лицензионни договори;

– юридически консултации във връзка с участие в обществени поръчки; 

– обжалвания на обществени поръчки пред КЗК;

– консултации във връзка с нелоялни търговски практики;

– изготвяне на различни становища и процесуална защита във връзка с производства по защита срещу нелоялна конкуренция и имитация по реда на ЗЗК пред Комисия за защита на конкуренцията(КЗК);
– процесуално представителство по възникнали спорове относно нелоялна конкуренция пред ВАС и КЗК.

При нужда не се колебайте да се свържете с нас, за да получите бърза и качествена консултация от специалист в областта на Индустриалната собственост и нелоялната конкуренция.

Патентно бюро Пловдив