НАШИТЕ УСЛУГИ

„ПАТЕНТНО  БЮРО  –  ПЛОВДИВ” е специализирано  в  следните  направления:

НАЦИОНАЛНИ :

 • Регистрация  и  защита  на  патенти  за  изобретения  и  регистрация  на  полезни  модели
 • Регистрация  и  защита  на  фирмени  и  търговски  марки
 • Регистрация  и  защита  на  Промишлени  дизайни
 • Регистрация  на  Географски  означения  ( ГО )  –  Наименования  за  произход  ( НП )  и  Географски  указания  ( ГУ )
 • Лицензионни  договори  и  договорно  представителство  по  прехвърляне  на  права  върху  Индустриална  собственост
 • Авторски  права  и   Ноу-Хау
 • Защита  срещу  нелоялна  конкуренция
 • Оценки  на  нематериални  активи  и  на  художествени  произведения
 • Подготвяне  и  подаване  на  възражения  и  искове   за  заличаване  и  отменяне   на  регистрирани  обекти  на  Индустриална  собственост
 • Процедури по опозиция на марки
 • Представителство  при  спорове  и  нарушаване  на  права  върху  обектите  на  Индустриалната  собственост  пред  съдебни  и  извън  съдебни  инстанции
 • Проучвания  и  консултации  в  областта  на  Индустриалната  собственост
 • Подновяване  на  регистрации
 • Сертификати  за  допълнителна  закрила
 • Валидиране  на  европейски  патенти
 • Наблюдение на марки

МЕЖДУНАРОДНИ :

 • Международна  регистрация  на  марки
 • Регистрация  на  европейски  марки
 • Международна  регистрация   на  дизайни
 • Регистрация  на  европейски  дизайни
 • Международна  регистрация  на  патенти  за  изобретения
 • Трансфер  на  технологии
 • Връзка  с  патентни  адвокати  в  чужбина
Патентно бюро Пловдив