МЕЖДУНАРОДНА (PCT) ЗАЯВКА ЗА ПАТЕНТ

МЕЖДУНАРОДНО ПАТЕНТОВАНЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Международната заявка за патент (PCT) дава възможност на изобретателите (заявителите) да подават една обща заявка за патент (международна патентна заявка), в едно централно патентно ведомство, което се нарича „получаващо ведомство”. Такива ведомства могат да бъдат българското Патентно ведомство (ПВ), Европейското патентно ведомство (ЕПВ) или Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Заявката се подава на един език, като тя ще има действие във всяка от 152-те страни членки на РСТ спогодбата, които заявителят желае да посочи в подадената международна заявка за патент.

За заявителите на международни патенти трябва да отбележим, че критериите в подаваните заявки за патент за посочените държави често са различни. Повечето национални патентни ведомства поставят задължението подаването на заявка за патент да бъде на местния език. Тези изисквания са основа за значителното повишаване на разходите, свързани с международните заявки за патенти още в началния етап, в който  се прави оценка на стойността на бъдещото патентоване в чужбина  на изобретението. Такова  неудобство се редуцира при избирането на подаване на международна заявка за патент – PCT.  Правените в началото разходи при подаването на патентните заявки до всяко отделно патентно ведомство, могат значително да се намаляват или забавят във времето. Следователно плащането на таксите и разходите за патентни преводи и наемането на патентни адвокати, свързани с националните заявки за патенти, са отложени.

 Трябва да се има предвид, че международната заявка за патент (PCT) предоставя допълнително поне 18 месеца за претендиране на приоритета към 12-месечния срок, в които заявителите могат и трябва да преценят наличието на потенциал за търговска реализация на своето изобретение в отделните страни и тогава да решат точно къде да потърсят патентна защита на идеята си. РСТ заявката е един от ключовите аспекти в патентните стратегии на компаниите и се използва широко от заявителите, за да запазят своите възможности налични възможно най-дълго време. Подобна централизирана международна процедура позволява на заявителя на патент да печели време, през което да прецени дали и в кои държави ще иска защита на своето изобретение.

Всяка международна заявка за патент (PCT)  допълнително се подлага на международно проучване, като се издава доклад за проучването, в който е посочено съществуващото ниво на техниката. Той е придружен с писмено становище от международния проучвателен орган, относно регистрабилността (патентоспособността) на посоченото изобретение, и в частност притежава ли то задължителните качества за новост и изобретателска стъпка. Тази процедура е наречена “международна фаза” по PCT заявка. Получените резултати от доклада за международно проучване позволяват заявителите да преценят бъдещите си шансове за придобиване на национални патенти, както и търговския успех на изобретението, във времето докато неговата заявка още е в международна фаза, още  преди да заплати дължимите такси за иницииране на национални (регионални) фази, както  и съответно последващото издаване на патент по национален ред.

Кои лица могат до подават международна заявка за патент  (PCT) ?

На практика РСТ системата може да се определи, като „затворена“. Това означава, че само заявителите, които са граждани и/ или имат седалище на стопанската си дейност в някоя от държавите членки на РСТ спогодбата, могат да подават международни заявки за патент. Тези заявки (РСТ) могат да бъдат от няколко заявителя, като изискването е поне единия от тях  да е жител на държава членка на PCT спогодбата.

 Във всяка държава членка на РСТ спогодбата, местното законодателство определя критериите  дали  заявителят на РСТ заявка трябва да бъде представляван от местен патентен адвокат или представител по ИС.  В голяма част от държавите не се изисква упълномощаването на представител по ИС или патентен адвокат от заявителите, които пребивават в съответната страна. Освен това, на заявителите на РСТ заявки е препоръчано да ползват консултация с квалифициран и опитен патентен адвокат или представител по ИС  за изготвиянето на патентното описание и подаване на международната (PCT) заявка за патент за изобретение, както и да защитава професионално интересите на заявителите в съответните посочени държави членки на Европейската патентна конвенция (ЕПК).

Процедура след международната фаза по PCT заявка

След приключването на международната фаза по РСТ заявка, заявителят е необходимо да избере патентните служби в съответните страни или региони, в които желае патентна защита. Това действие, което трябва да се осъществи в рамките на 30 – 31 месеца от приоритетната дата на международната заявка за патент, се нарича  „влизане в PCT заявка в национална (или регионална) фаза“. Тази всъщност е фазата, в която се издава патента за изобретение. След което всяко от посочените национални или регионални патентни ведомства, самостоятелно взема решение за патентоспособността (регистрабилността) на международната заявка за патентн (РСТ) в съответната страна.

При влизане на РСТ заявката в националната фаза, вместо чрез стандартния патент, в някои от държавите се позволява също така и защита на правата под формата на полезен модел. 

За влизане на РСТ заявката в национална фаза съществуват и задължителните изисквания –  заплащането на такси посочени от съответните национални или регионални патентни ведомства; предоставяне на съответния език на превод на патентното описание на заявката;  задължение за спазване на всички допълнителни и/ или специфични  изисквания, които са определени от местното патентно законодателство във всяка една от посочените държави; назначаване на местни патентни адвокати или представители по ИС, във всяка отделна държава, които да защитават интересите на заявителите пред съответните национални патентни служби. Важно е да се уточни, че международната РСТ заявка не води до издаването на международен патент, защото такъв термин не съществува в нормативната уредба.

Влизане на международна PCT заявка в национална фаза в  Р. България.

За влизането на всяка една международна PCT заявка в национална фаза в Р. България, задължително е заявителят да е подал международната заявка в Патентното ведомство (ПВ) в срок от31 месеца от първоначалната дата на входиране на заявката. При претендиран приоритет, срока започва от приоритетната дата на заявката за PCT. Необходимо е да се заплатят дължимите национални такси, съгласно месното законодателство, както и да се направи точен превод на български език на описанието и патентните претенции.

Българското патентно законодателство дава възможност на притежателите на международни PCT заявки, желаещи да влязат в национална фаза у нас, да изберат какъв вид закрила желаят – като български патент за изобретение  или регистрация на полезен модел на територията на  Р. България, което може да се осъществи заедно с националния патент или на негово място.

Чуждестранните заявители, които нямат седалище в страната ни, са задължени да използват правоспособен местен представител по ИС или патентен адвокат, който да ги представлява в рамките на националната фаза на РСТ заявката пред Българското патентно ведомство. Това се препоръчва да направят и на българските притежатели на международни РСТ заявки – да ползват услугите на патентен адвокат с дълъг стаж и опит.

Влизане на международна заявка за патент в EURO-PCT фаза пред Еропейското патентно ведомство (ЕПВ)

Преди  влизането в EURO-PCT регионална фаза, притежателят е необходимо да подаде международната заявка за патент в Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в същия срок от 31 месеца, считан от датата на входиране на заявката за патент, или от датата на приоритет от най-ранната заявка. При влизане в EURO-PCT регионална фаза Европейското патентно ведомство (ЕПВ) разглежда РСТ заявката и взима  решение съгласно критериите за патентоспособност на  Европейски патент.

Заявката е необходимо  да премине през няколко етапа, за да удовлетвори определен брой задължителни изисквания на Европейското патентно ведомство (ЕПВ). Минималните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени включват:

–   При положение, че  EURO-PCT заявката не е била публикувана на един от официалните езици на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), които са немски, английски и френски,  се изисква  превод на патентното описанието на някой от работните езици на ведомството;

–   Подробно посочване на всички документи, върху които да се основава процедурата пред ЕПВ;

 –   Заплащане на дължимите такси при подаването на заявката за европейски патент, таксите за посочване на страни и такси за проучването, ако то е приложимо;  

–   Подаване на искането и заплащане на таксата за експертизата по същество;                                                 

–   Заплащане на патентните годишни такси за третата година, ако е приложимо.

При условие, че са граждани или имат постоянно местоседалище на територията на някоя от страните членки на ЕПК, заявителите на международни РСТ заявки не е задължително  да бъдат представлявани от професионални представители по ИС в производството пред ЕПВ. Макар, че в този случай нормативната уредба не изисква упълномощаване, на заявителите се препоръчва ползване услугите на представител по ИС или правоспособен европейски патентен адвокат. В интерес на заявителите е международната РСТ заявка да бъде професионално подготвена, за да се гарантира, че ще се постигне желаната цел и процедурата пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ) ще се проведе максимално ефективно.    За всички останали заявители извън ЕПК е задължително да бъдат представлявани от европейски патентен адвокат и извършваните действия в производството пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ)  да се осъществяват чрез него.

Патентно бюро Пловдив