МЕЖДУНАРОДЕН ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Международна регистрация на Промишлен дизайн (П.Д.)

Друга достъпна система за регистрацията на Промишлен дизайн (П.Д.) е по международен път.  Използва се вече облекчена процедура пред централния  административен орган – международното бюро при Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) в Женева.  Тези процедури са регламентирани в Хагската спогодба за международна регистрация на Промишлен дизайн (П.Д.). Системата дава възможност на потребителите да придобият защита върху дизайна (външното формоизграждане) на своите продукти (опаковки, етикети и др.) в над 80 държави членки на Хагската спогодба.

Предимства на системата за международна регистрация на Промишлен дизайн (П.Д.)

Системата за международна регистрация на Промишлен дизайн (П.Д.) предлага някои  предимства за заявителите: Заявките пред международното бюро се подават само на един от работните езици(френски, английски или испански); заплащане на една обща такса (в CHF); получаване на един общ регистрационен документ (сертификат); всички по-късни промени могат да бъдат правени в рамките на една процедура пред международното бюро на СОИС; подновяването на регистрацията на промишления дизай за нов период е по-евтино и с улеснено администриране; при необходимост, могат да се подават множествени заявки за регистрация, включващи до 100 дизайна (от един клас или една композиция).    

Доказано е, че Хагската система за международна регистрация на промишлени дизайни (П.Д.) създава много добри предпоставки за по-изгодна и  бърза защита на продуктите на чуждестранните пазари, в сравнение с процедурите по национални регистрации, които понякога са по-дълготраен процес. С инициирането на международна процедура за регистрация на промишлен дизайн (П.Д.), отпада необходимостта от подаване на индивидуални заявки във всяка от посочените държави, представляващи интерес за заявителите. При това положение, отпада необходимостта от спазване на изискванията на различните национални законодателства. Освен това, същевременно се редуцират и разходите за регистриране на промишлените дизайни (П.Д.); отпадат изискванията за преводи на съответния работен език на ведомството в конкретната държава; спестяват се разходи от адвокатски хонорари в отделните страни; отпада и задължението за следене и спазване на различните срокове в отделни национални ведомства, както и свързаните с това плащания на множество такси в различни валути.

Международна регистрация на Промишлен дизайн (П.Д.) – ефекти

Получената международна защита на вече регистриран промишлен дизайн (П.Д.) във всяка от посочените страни е идентична с тази, която предоставя националната регистрация от местното патентно ведомство в тази договаряща държава. Това е налице само когато никоя от посочените договарящи страни не е уведомила в определения срок международното бюро към СОИС за окончателен отказ (или ако временния отказ в последствие е бил преодолян). Изводът е, че международната регистрация на промишлен дизайн (П.Д.) е еквивалентна на множество от национални регистрации на същия дизайн (-и).

 Важно е да се отбележи, че националните нормативни актове впоследствие уреждат приемането (или отхвърлянето) на регистрацията, на всяка от посочените територии, въпреки характера на международната заявка. Следователно за определена международна заявка за регистрация на промишлен дизайн (П.Д.) може да бъде успешна в дадени държави, но и да получи отказ за други такива.  Международната регистрация на промишления дизайн (П.Д.) може и да няма действие в държавата на произход, ако законодателството на тази държава предвижда това.                                                                                                                                                  

За разлика от Мадридската спогодба, регламентираща международната регистрация на търговските марки, заявителите за международна регистрация на промишлени дизайни (П.Д.) не е необходимо предварително да притежават базова национална регистрация (или заявка), като условие за подадаване на международната заявка за същия промишлен дизайн (П.Д.). Това е в сила и за българските заявители, за които не е необходимо да притежават предварително национална или европейска регистрирация на промишлен дизайн (П.Д.) или да са подали заявка за същия дизайн.  Обхватът на търсената защита, принципно се определя от външното формоизграждане на продукта (-ите) което е разкрито от приложенине изображения (едно или няколко на брой) на дизайна в международната заявка по реда на Хагската спогодба.

Срокът на действие на международно регистриран промишлен дизайн (П.Д.) е 5 г. Който срок започва да тече от приоритетната дата. По желание на заявителя ,този срок може да бъде допълнително удължаван за 3 периода от по 5 г. при заплащане на съответните такси за подновяване към международното бюро.

Лица, които могат да подават заявки за международна регистрация на промишлен дизайн (П. Д.)

Според принципите, възприети от СОИС и залегнали в Хагската система, заявки за международна регистрация на промишлени дизайни (П.Д.) могат да бъдат подавани единствено от заявители – физически лица (Ф.Л.), които са граждани или юридически лица (Ю.Л.), имащи постоянно местоседалище (стопанска дейност) в някои от държавите, членки на Хагската спогодба. При международни заявки за промишлени дизайни (П.Д.), имащи няколко заявители, поне един от тях трябва задължително да бъде с произход от  държава членка на посочената спогодба.

Процедура по международна регистрация на  промишлен дизайн (П.Д.)

Процедурата е сравнително улеснена и при изпълнени всички документни изисквания, може да отнеме до няколко месеца, за получаване на международна регистрация на подадените дизайни. Заявката подлежи задължително на формална експертиза от Международното бюро към СОИС. Експертиза за новост и оригиналност на заявения промишлен дизайн (П.Д.) не се провежда. След регистрацията на международния промишлен дизайн (П.Д.) следва публикация в Международния бюлетин за дизайни на WIPO. Всяко едно национално патентно ведомство на посочените държави, въз основа на  своето местно законодателство, има право да потвърди или откаже действието на международния дизайн за територията на съответната държава. Тези действия обикновенно се осъществяват в предписаните срокове – между 6 и 12 мес. след публикацията на международния промишлен дизайн (П.Д.).

За всяка входирана международна заявка за промишлен дизайн (П.Д.) се заплащат три вида такси – базова такса; такса за публикация; индивидуална такса за всяка посочена договаряща страна (или стандартна такса), всички те са обединени в едно общо плащане в началото на процедурата. Формирането на дължимите такси за международна регистрация на промишлен дизайн (П.Д.) зависи от няколко основни фактора. По всяко време има достъп до актуалната тарифа за таксите на интернет страницата на СОИС, като може да се използва и онлайн калкулатор за изчисляване на таксите към WIPO.

Патентно бюро Пловдив