МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

 МАРКИ®
Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.  Видове  марки:   словни;  графични (фигуративни ) ; комбинирани; триизмерни (обемни); звукови;  обонятелни;  колективни и  сертификатни. Правото върху марката се придобива чрез регистрация, считано от датата на заявяване.

То е изключително право и принадлежи на първия заявител.  Не се регистрира марка, която няма отличителни белези; марка, която се състои от знаци или означения, станали обичайни за страната; марка, която се състои от знаци, указващи различни характеристики или географския произход на стоките и услугите; марка, която противоречи на обществения ред и нрави; марка, която може да заблуди потребителя по отношение естеството, качеството или географския произход на стоките и услугите; марка, която се състои от или включва герба, знамето, символи, ордени, медали на Р.България и символи и наименования на държави или международни междуправителствени организации, официални знаци и клейма за контрол и гаранция; наименованието или изображението на български исторически или културни паметници без съгласието на съответния компетентен орган; марка, която се състои от или съдържа религиозни символи или техни еквиваленти, известни в Р България.

Разпореждане с правото върху марка

Правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.  При съвместно притежание правото върху марка се прехвърля с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго. Прехвърлянето се вписва в Държавния регистър по молба на една от страните, към която се прилага документ за прехвърляне. На новия притежател се издава удостоверение.   *       

Лицензионен договор
Притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма.
Не се регистрира марка, идентична с по-ранна марка за идентични стоки или услуги; марка, която е сходна с по-ранна марка без съгласието на собственика на по-ранната марка; марка, която се състои от регистрирано географско означание или негови производни; марка идентична или сходна с по-ранна марка, когато по-ранната марка се ползва с известност в Р.България.

  Регистрацията на марката може да бъде отменена, ако в срок от пет години притежателят не е започнал реалното използване на марката в РБългария или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години и не е съществувала основателна причина за неизползването й.  Срокът на действие на марката е десет години от датата на заявяване, като този срок може да бъде подновяван неограничено за следващи периоди от десет години.

Действието на регистрацията на марка се прекратява с : изтичане на десетгодишния срок  ( без подновяване ); с отказ на притежателя на  правото  върху  нея; прекратяване на юридическото лице-притежател без правоприемство. Регистрацията на марка се отменя по искане на заинтересовано лице, когато: марката не е била използвана в продължение на пет години;  марката е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистрирана;  използването на марката е по начин, който въвежда в заблуждение потребителите. Регистрацията може да бъде отменена частично, т.е. когато искането за отмяна се отнася само за част от стоките или услугите.
Регистрацията на марката се заличава по искане на трети лица или служебно от Патентното ведомство, ако е регистрирана незаконосъобразно.   

 Географски означения

Под географско означение се разбира наименование за произход и географско указание. Наименование за произход  е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и чието качество или свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, включваща природни и човешки фактори

Географско указание е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход. Като географско означение не се регистрира наименование, което се е превърнало в Р България в родово наименование на стоки от определен вид, без да се свързва с мястото на производството им; наименование, идентично с наименованието на по-рано защитен сорт растения или порода животни; наименование, идентично или сходно на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични или сходни стоки.   Право на заявяване има всяко лице, което извършва производствената си дейност в определеното гоеграфско място и стоката, която произвежда отговаря на установените качества или особености. Правната закрила се прекратява, когато престане да съществува връзка между качествата на стоката и географската среда. Регистрацията се заличава по искане на всяко заинтересовано лице, ако означението е регистрирано незаконосъобразно и когато тя е заличена в страната на произхода. 

Всяко лице, което има право на заявяване, може да подаде заявка за вписването му като ползвател на регистрирано географско означение.
Всяко физическо или юридическо лице на Р България или с местожителство или действителна търговска дейност в страната, което е притежател на марка, регистрирана по този закон може да подаде заявка за международна регистрация по реда на Мадридската спогодба.

Вписан ползвател на регистрирано наименование за произход може да подаде заявка за международна регистрация по реда на Лисабонската спогодба.

Законът предвижда и съответните мерки за граничен контрол и административнонаказателни разпоредби при нарушение на правото на регистрирана марка или нарушение на регистрирано географско означение.  
Патентно бюро Пловдив