ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА МАРКА

РЕГИСТРИРАНЕ НА  МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

                  Регистрация  на търговска марка е възможно да бъде направена за територията на всички държави в Европейския съюз.  Това се осъществява  с подаване на заявка за регистрация на марка на Европейския съюз (EUTM) в Европейското ведомство за интелектуална собственост (EUIPO).

   Този вид регистрация притежава ценно предимство, а то е, че действието й покрива цялата територия на Европейския съюз (във всички държави-членки), при удовлетворяване на общите изисквания за защитатата на търговска марка, водене на една единствена, достъпна и сравнително бърза процедура за регистрация, която е в един администриращ орган  – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)  в Аликанте, Испания.

Този вид бърза и икономична процедура за регистрация в EUIPO на марки за целия Европейски съюз, има възможност да бъде проведена на официалния работен език на някоя от държави-членки на ЕС,  но задължително в комбинация с избран един от задължителните работни езици на ведомството – английски, френски, немски, испански или италиански.

Регистрираната  марка на ЕС

              Регистрираната  марка на ЕС притежава единен характер, което на практика означава, че заявителите получат защита едновременно за всички държави-членки на Европейския съюз, като не могат да избират конкретни държави, представляващи за тях интерес. Във всяка държава-членка на ЕС, регистрирането на търговска на марката на ЕС предоставя на притежателят й еднакви права  с тези, които биха  възникнали от регистрацията на национална търговска марка в тази държава.

               Но този единен характер на процедурата по защита на търговска марка на ЕС, може да доведе и до едновременен отказ на регистрацията за всички страни от ЕС. Предвидена е възможността, отказаната за регистрация  търговска марка на ЕС, да бъде преобразувана в съответната  национална заявка за регистрация на търговска марка, за същите посочени стоки и/ или услуги, като по този начин да получи защита за територията на конкретна страна членка на ЕС, запазвайки  в същото време, приоритетната дата на подаването на първоначалната заявка за европейска търговска марка.

Такова преобразуване на заявка за търговската марка на Европейския съюз в заявка за регистрация на национална марка, е възможно, при положние, че са спазени предвидените в регламента срокове за това..

ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВКИ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА МАРКА

Не съществуват специални ограничения и всяко дееспособно лице може да подава заявки  за регистрация на търговски марки пред европейското ведомство EUIPО, независимо от това дали е гражданин, има местожителство или търговско седалище в страна членка на ЕС.

Трябва да се има предвид, че ако заявителят на европейска търговска марка, няма реално постоянно регистрирано седалище на стопанска дейност, производствено предприятие или търговско представителство, на територията на Европейското икономическо пространство, той задължително е необходимо да назначи европейски адвокат по марки и дизайни, който да го представлява по всички производства пред EUIPО. Европейското икономическо пространство (ЕИП) включва държавите членки на Европейския съюз плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАНО, КАТО МАРКА НА ЕС ?

Като марки на Европейския съюз, могат да се защитават  всякакви знаци, думи, лични имена, или графични изображения, букви, цифри, комбинация от цветове, формата на стоката или нейната опаковка, както и звуци. Тези знаци е необходимо да могат да отличават  стоките и/ или услугите на едно лице от тези на други лица (физически или юридически). Точното представяне на тези знаци определя  предмета на защитата, която се предоставя на техния притежател. Търговската марка на ЕС задължително се регистрира по отношение на предварително определени стоки и/ или услуги от Ницката класификация на стоките и услугите.

СРОК НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МАРКА

Срокът на защита на търговската марка на Европейския съюз е 10 години и тече от приоритетната дата на подаване на заявката в EUIPO. Необходимо е таксите за заявяване или поддръжка да се заплащат винаги в посочения срок.

              Регистрацията на изображения, като търговски марки за всички страни членки на ЕС, може бъде осъществена по следните два възможни начина:  Чрез директно подаване на  заявка за регистрация на марка на Европейския съюз в EUIPO в Аликанте.  Или посредством заявление за регистрация на международна марка, подадено в СОИС в Женева, в което да се посочи и ЕС.  

             Независимо от избора на стратегия за действие от заявителя, съдействието  на опитен европейски адвокат по търговски марки се препоръчва, а при определени обстоятелства, описани вече, дори е задължително.

Патентно бюро Пловдив