БЪЛГАРСКИ ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Защита на промишлен дизайн (П.Д.) в Р. България

Според действащото законодателство, изключителното право върху промишлен дизайн (П.Д.) се придобива посредством регистрацията му в  Патентното ведомство по реда на ЗПД.        

Промишленият дизайн (П.Д.) може да се регистрира, ако отговаря на основните изисквания за новост и оригиналност. Представените изображения (външното формоизграждане) определят обхвата на правната закрила на регистрирания промишлен дизайн (П.Д.).

 Според действащия закон (ЗПД), промишленият дизайн  е видимия външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинациите от тях. Като подпродукт се разбира всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени  за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, изключение правят компютърните програми.                                                                                               

Критерии

Критериите за регистрабилност на промишления дизайн (П.Д.) са: новост и оригиналностНовостта на национален промишлен дизайн (П.Д.) се разглежда в общ аспект.                  

Посоченият дизайн се счита за нов, ако преди приоритетната дата (тази, на която е подадена заявката за регистрация в Патентното ведомство),  не е станал известен (общодостъпен) идентичен друг промишлен дизайн, посредством някой от общодостъпните начини – използване, публикация, регистрация или друг вид разгласяване, някъде по света. Важно е да се знае, че дизайните се определят като идентични, ако техните особености се различават само в незначителна степен.                                            

Оригиналността на промишления дизайн (П.Д.)е също задължителен критерий за неговата регистрабилност. Тя се счита за налична, ако цялостното впечатление, което създава дизайна у информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което е създадено от дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на националната заявка за регистрация за промишления дизайн (П.Д.) или преди датата на претендирания приоритет.

Права предоставяни на притежателя на регистриран национален промишлен дизайн (П.Д.) 

Правото на регистрация на промишлен дизайн (П.Д.) принадлежи на лицето (Ф.Л или Ю.Л.), което първо е подало заявка в патентното ведомство.

Придобитите от заявителя права от регистрирацията на промишлен дизайн (П.Д.) са изключителни и включват: да го използва, да се разпорежда с него и да забрани на трети лица, без негово одобрение да използват промишлен дизайн, включен в обхвата на  предоставената от регистрацията защита. Обичайно, под използване в търговската дейност (което може да бъде забранено), се включва: производство, складиране, предлагане за продажба, рекламиране, внос или износ на продукт, в който е включен или към, който е приложен промишлен дизайн (П.Д.) включен в обема на закрила.            

Обхвата на защитата на национално регистриран промишлен дизайн (П.Д.) се определя от неговото изображение (формоизграждане) и обхваща всеки друг дизайн, който създава идентично впечатление в потребителите.

Лица подаващи национални заявки за регистрация  на промишлен дизайн (П.Д.)

Национална заявка за промишлен дизайн (П.Д.) е възможно да бъде подавана от авторите на дизайните, както и от техните правоприемници. Това могат да бъдат български или чуждестранни юридически лица (Ю.Л.) или физически лица (Ф.Л.), произхождащи от държави членки на Парижката Конвенция (ПК) или Световната Търговска Организация (WTO).  Заявителите, нямащи седалище или постоянен адрес в Р. България са длъжни да упълномощават местен представител по И.С. или лицензиран патентен адвокат, които да извършват от тяхно име всички действия пред националното Патентното ведомство (ПВ).

За разлика от тях, местните българските заявители не са длъжни да бъдат представлявани в такива процедури пред Патентното ведомство (ПВ). Но за тях също е препоръчително да използват услугите на квалифициран представител по И.С. или лицензиран патентен адвокат, който да оказва ефективно и професионално съдействие при подготовка и подаване на необходимите документи, както и провеждане на процедурата по национална заявка за регистрация на промишления дизайн (П.Д.) до успешният й край.

Срок на регистрация и териториално действие на национален промишлен дизайн (П.Д.)

Действието на национално регистрираният  промишлен дизайн (П.Д.) е 10 години от приоритетната дата на входиране на заявката в патентното ведомство. Към настоящия момент, законодателството в Р. България, дава възможност регистрацията да бъде подновявана за 3 периода от 5 г. При това положение, максималния скок на защита на промишления дизайн (П.Д.) у нас е 25 г., при спазване на условието таксите за съответните периоди да са своевремено заплащани в предвидените срокове.                                      

Като е известно, всяка една регистрация на обект на И.С. има строго определен времеви и териториален характер. За това е резонно да отбележим, че националната регистрация на Промишлен дизайн (П.Д.) е валидна само за територията на Р. България.                   

Освен  това, промишленият дизайн (П.Д.) има възможност да бъде алтернативно защитен и чрез наличните допълнителни способи за закрила –  чрез регистрация като Европейски дизайн (RCD), за територията на Е.С. или посредством международна регистрация по линия на Хагската спогодба за трети страни.

Подаване на заявка за национална регистрация на Промишлен дизайн (П. Д.)

В националното Патентно ведомство, заявките за национална регистрация на Промишлен дизайн (П.Д.) могат да се подават но някои от регламентираните начини: директно, по пощата, по факс или по електронен път. Подаването на множествени заявки на Промишлени дизайни (П.Д.) също е възможно, но само при изпълнение на определените изисквания. След последните промени в ЗПД, процедурите по национална регистрация на Промишлен дизайн (П.Д.) са вече улеснени, по-бързи и по-достъпни. Но това обаче не изключва появата на съпътстващи проблеми и/ или усложнения.

Двете възможни защити на Промишления дизайн (П.Д.), предоставяни от националната регистрация или регистрацията на европейски Промишлен дизайн (RCD), са с идентична сила на територията на Р. България. Същото обстоятелство е в сила и за международните Промишлени дизайни, регистрирани у нас по реда на Хагската спогодба. Директното подаване на заявка за национална регистрация на Промишлен дизайн (П.Д.) в българското патентно ведомство има някои основни предимства, като: по-ниски разходи, по-улеснена и достъпна процедура, в сравнение с производствата пред службата на Е.С., EUIPO и международното бюро към WIPO.

Патентно бюро Пловдив