АВТОРСКИ ПРАВА (А.П.) И ТЯХНАТА ЗАЩИТА

ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ е специализирана кантора разполагаща със лицензирани професионални оценители на нематериални активи (рег.№ 400100023/2009). Това може да се определи, като един от приоритетите на нашата работа, поставящ акцент върху защитата на авторските и сродни права, която осъществяваме не само на национално, но и международно ниво.

Защитата на обектите на авторското право (АП)

Дейността, в това отношение, която развива ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ включва: специализирани юридически консултации касаеща авторскоправната защитата на обектите на авторското право (АП), подготвяне на различни видове договори и анекси свързани с предоставяне и/ или преотстъпване на някои обекти на авторското право, както и осъществяване на процесуално съдебно и/ или извън съдебно представителство по възникнали или предстоящи авторскоправни спорове.

Нашата кантора има вече изградени повече от 30 годишна традиции в областта на Интелектуалната собственост (И.С.), като непрекъснато следим и въвеждаме в практиката си всички национални и световни новости и актуални решения по авторскоправни дела. Нашият високо квалифициран екип от професионалисти със значителен опит в областта на Интелектуалната собственост (И.С.) и в частност авторското право (АП) е участвал многократно в работни групи и комисии по разработване и оценка на национални законодателни проекти, нормотворчески инициативи и препоръки към различни консултативни съвети в Министерството на културата и други институции, както и сме подготвяли голям брой специализирани публикации в научни издания от 1982 г. до сега.

Интелектуална собственост

Като университетски преподаватели сме осъществявали ценно съдействие академична помощ и юридическата подготовка на университетски кадри в гр. Пловдив, повече от 25 г. Преподавателската ни дейност в областта на Интелектуалната собственост (И.С.) включва и десетки участия в различни квалификационни курсове, обучителни семинари и конференции на тема авторско право (АП). Като през всичките тези години, сме оказвали незаменима помощ на стотици автори и корпоративни клиенти, която е била непосредствено свързана с възникналите авторски и сродни права, тяхната защита и реализация. Като дългогодишни вещи лица в Районни и Окръжни съдилища, сме оказвали експертна помощ и съдействие на съдебните и процесуални органи по решаване на възникнали актуални авторскоправни спорове, касаещи защита на обектите на авторското право (АП) на територията на страната и Е.С.

Обхвата на предоставяните от ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ юридически консултации е насочен и включва широк спектър от всички категории и браншове на бизнеса – автори, производители, търговци, интернет базирани и онлайн платформи, касаещи и авторскоправна им подготовка. Във вече глобализирания световен пазар, Интелектуалната собственост (И.С.), която се използва в  интернет, се явява един от определящите бизнес аспекти на 21-ви век.  ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ  е едно от малкото в България, което притежава изграден опит и основни познания съобразени със спецификите на вече навлизащите интернет право и онлайн среда.

Aвторскоправни искове

ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ предоставя компетентна адвокатска защита по административни и наказателни производства, свързани с евентуални нарушения на авторски или сродни права, авторскоправни искове по реда на ЗАПСП, както и квалифицирана защита по казуси и наказателни производства по реда на чл.172а от НК. При необходимост от надеждна правна  помощ относно авторскоправна защита, можете да се консултирате с нашия екип в удобно за вас време и място.

Патентно бюро Пловдив