Нашите услуги


„ПАТЕНТНО  БЮРО  -  ПЛОВДИВ” е специализирано  в  следните  направления:

 

НАЦИОНАЛНИ :

 • Регистрация  и  защита  на  патенти  за  изобретения  и  регистрация  на  полезни  модели;
 • Регистрация  и  защита  на  фирмени  и  търговски  марки;
 • Регистрация  и  защита  на  Промишлени  дизайни;
 • Регистрация  на  Географски  означения  ( ГО )  -  Наименования  за  произход  ( НП )  и  Географски  указания  ( ГУ );
 • Лицензионни  договори  и  договорно  представителство  по  прехвърляне  на  права  върху  Индустриална  собственост;
 • Авторски  права  и   Ноу-Хау;
 • Защита  срещу  нелоялна  конкуренция;
 • Оценки  на  нематериални  активи  и  на  художествени  произведения;
 • Подготвяне  и  подаване  на  възражения  и  искове   за  заличаване  и  отменяне   на  регистрирани  обекти  на  Индустриална  собственост;
 • Процедури по опозиция на марки
 • Представителство  при  спорове  и  нарушаване  на  права  върху  обектите  на  Индустриалната  собственост  пред  съдебни  и  извън  съдебни  инстанции;
 • Проучвания  и  консултации  в  областта  на  Индустриалната  собственост;
 • Подновяване  на  регистрации;
 • Сертификати  за  допълнителна  закрила;
 • Валидиране  на  европейски  патентни;
 • Наблюдение на марки.

 

МЕЖДУНАРОДНИ :

 • Международна  регистрация  на  марки;
 • Регистрация  на  европейски  марки;
 • Международна  регистрация   на  дизайни;
 • Регистрация  на  европейски  дизайни;
 • Международна  регистрация  на  патенти  за  изобретения;
 • Трансфер  на  технологии;
 • Връзка  с  патентни  адвокати  в  чужбина

 

Успешен бизнес

Image 1

Напътствия в правилната посока.
Още по темата >

Image 2

Възможност за успешен бизнес.
Още по темата >

 

“PATENT  BUREAU – PLOVDIV” ® IS A REGISTRED TRADE MARK™ COPYRIGHT © 2008